MNV PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
Gyakran ismételt kérdések

1. Milyen mellékletek szükségesek az EU-s és hazai pályázatokból megvalósuló beruházásokhoz igényelt tulajdonosi hozzájárulás kérése esetén?

-          Költségvetési szervnek vagy önkormányzatnak nem minősülő pályázó esetén a kérelem benyújtásához képest 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy megyei bírósági bejegyző végzés. Nem cég pályázók esetén elfogadható a bírósági nyilvántartási kivonat vagy azzal egyenértékű okirat.

 

-          A tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló szöveges kérelem, amely magába foglalja  a pályázat szerinti beruházással érintett, állami tulajdonú, MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló  ingatlanok, ingatlan alrészletek teljes körét.

 

-          Kitöltött és a cégszerű / hivatalos aláírással minden oldalon ellátott, „formanyomtatvány tulajdonosi hozzájárulás kéréséhez” című dokumentum, az annak részét képező nyilatkozatokkal együtt.

 

-          A beruházás állami ingatlant/ingatlanokat érintő részére vonatkozó műszaki dokumentáció, amelynek minimálisan magában kell foglalnia a beruházás műszaki leírását és egyértelműen, felismerhetően és helyrajzi számmal azonosítható módon műszaki rajzzal meg kell jelenítenie a beruházás helyszínét képező állami tulajdonú ingatlanokat.

 

Az 34/2012. Vig. Utasítás 1. sz. mellékletének 2.-6. sz. almelléklete  szerinti tulajdonosi hozzájárulások valamelyikének (a típus meghatározása során az MNV Zrt. jár el) adatokkal olvasható módon feltöltött, Pályázó által aláírt 4 db. eredeti példánya. Amennyiben a Pályázó a tulajdonosi hozzájárulásban foglaltakkal nem ért egyet, vagy az MNV Zrt. álláspontja szerint a használatba adás feltételeit is rögzítő tulajdonosi hozzájárulás valamely okból nem alkalmazható, az egyedi egyeztetéssel kialakított külön megállapodás 4 db. eredeti, aláírt példánya.

Vissza az oldal tetejére

2. Milyen dokumentumokat kell benyújtani szolgalmi jog alapítása iránt benyújtásra kerülő tulajdonosi hozzájáruláshoz ?

A kérelemhez mellékelni kell:

 

- az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját;

 

- az érintett földrészlet(ek) térképmásolatát;

 

- az illetékes körzeti földhivatal által egy évnél nem régebben záradékolt, a kérelmező által aláírt változási vázrajzot a szükséges (legalább öt eredeti) példányban;

 

- a jog alapításához szükséges hatósági engedély(ek)t;

 

- a kártalanításra vonatkozó ajánlatot,

 

- ha az ingatlan vagyonkezelésben áll, ez esetben a vagyonkezelőjének előzetes hozzájárulását, ha pedig az ingatlan egyébként az MNV Zrt.-től eltérő más személy használatában áll, ezen használó hozzájárulását,

 

- az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogosultak hozzájárulását.

Vissza az oldal tetejére

3. Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot megillető elővásárlási jogra vonatkozóan milyen értékhatár figyelembevételével szükséges a kérelem benyújtása?

2013-ban

 

az eladó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott versenyeztetési értékhatár - amennyiben az bruttó 25 millió Ft-nál alacsonyabb - 20%-át elérő vételár, ilyen értékhatár-megállapítás hiányában pedig

 

a bruttó 5 millió Ft-ot elérő vételár esetén illeti meg a Magyar Államot elővásárlási jog.

Vissza az oldal tetejére

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésénél a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat kiadásához mely dokumentumokat kell benyújtani?

Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos kérelemhez szükséges benyújtani a szerződő felek által aláírt adásvételi szerződést, vagy az eladó által írásban elfogadott vételi ajánlatot.

 

Vissza az oldal tetejére

5. Milyen gyakran kell vagyonnyilatkozatot tennem?

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör betöltését megelőzően, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. §-a alapján évenként, kétévenként vagy  ötévenként (az esedékesség évében június 30-ig), továbbá a jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő 15 napon belül.

 

Vissza az oldal tetejére

6. Hol tudom leadni vagyonnyilatkozataim?

Vagyonnyilatkozatát zárt borítékban - két példányban - az MNV Zrt. HR Igazgatóságára (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. I. em) személyesen vagy meghatalmazottja útján tudja leadni. Amennyiben meghatalmazott útján juttatja el vagyonnyilatkozatát, úgy meghatalmazást is szükséges kitölteni.

Vissza az oldal tetejére

7. Mikor tudom leadni vagyonnyilatkozatom?

Vagyonnyilatkozat leadásával kapcsolatban, kérem, keressék időpont-egyeztetés céljából Hevér Viktória humánpolitikai vezető menedzsert a 237-4400/1754-es telefonszámon, aki készséggel áll rendelkezésre.

Vissza az oldal tetejére

8. Hol találom a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványokat?

Az MNV Zrt. internetes honlapjáról letölthetők a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges dokumentumok: (http://www.mnv.hu/felso_menu/tarsasagi_portfolio/eljarasi_dokumentumok/vagyonnyilatkozatok)

Vissza az oldal tetejére

9. Már tettem vagyonnyilatkozatot a 2007. évi CLII. törvény szerint, elegendő az átvételi elismervény megküldése?

Nem, teljes bizonyítóerejű magánokiratban foglalt nyilatkozatban kell nyilatkozni arról, hogy a kötelezett más tisztségével kapcsolatban leggyakrabban hol és mikor teljesítette az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti kötelezettségét.

Vissza az oldal tetejére

10. Átküldhetem a vagyonnyilatkozatom e-mailen?

Nem, mert a vagyonnyilatkozat 1-1 példányát tartalmazó két darab zárt borítékot a kötelezettnek személyesen vagy meghatalmazottja útján kell átadnia az őrzésért felelős részére, melyből 1 példány a kötelezetté.

Vissza az oldal tetejére