KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: „Eger 5072/2 helyrajzi számú, Minaret ingatlan helyreállítási munkáinak elvégzése”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Eger 5072/2 helyrajzi számú, Minaret ingatlan helyreállítási munkáinak elvégzése”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212360-7  
További tárgy(ak)71220000-6  
 45212300-9  
 45262210-6  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU312 A teljesítés helye: Magyarország, Eger belterület 5072/2 hrsz- ú, természetben 3300 Eger, Knézich Károly utca Minaret ingatlan

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Állam 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Eger belterület 5072/2 helyrajzi számú, természetben 3300 Eger, Knézich Károly utca ingatlanon fennálló Minaret épület helyreállítási munkáinak elvégzése az I/a. ütemhez és az I/b. ütemhez kapcsolódóan.

Főbb mennyiségek:
I/a. ütemhez kapcsolódóan
az ideiglenes megtámasztás és a szükséges előkészítő, tervezési munkafázisok elvégzése.
I/b. ütemhez kapcsolódóan
az alapozás megerősítése és a belső vasbeton gyűrű lehorgonyzása a megerősített alaptesthez, a szükséges előkészítő munkafázisok elvégzésével együtt (pl. régészeti kutatás); illetve a Minaret „lábazatának”, azaz a torony legalsó részének (az alap felső síkjától a „papucsig” terjedő kb. 6,0 m-es szakaszának) helyreállítását a tönkrement kövek cseréjével, majd a teljes munkálatok elvégzése után az ideiglenes megtámasztás elbontása kivitelezési munkálatainak elvégzése. 

A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 130

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

8381 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 2017/05/04 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/04 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Vihar utca 20.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1035
Ország:
HU
E-mail:
korintosz@korintosz.hu
Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 66782469

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212314-0  

 

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45212360-7  
További tárgy(ak)71220000-6  
 45212300-9  
 45262210-6  

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Eger belterület 5072/2 hrsz- ú, természetben 3300 Eger, Knézich Károly utca Minaret ingatlan

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: A Magyar Állam 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Eger belterület 5072/2 helyrajzi számú, természetben 3300 Eger, Knézich Károly utca ingatlanon fennálló Minaret épület helyreállítási munkáinak elvégzése az I/a. ütemhez és az I/b. ütemhez kapcsolódóan.

Főbb mennyiségek:
I/a. ütemhez kapcsolódóan
az ideiglenes megtámasztás és a szükséges előkészítő, tervezési munkafázisok elvégzése.
I/b. ütemhez kapcsolódóan
az alapozás megerősítése és a belső vasbeton gyűrű lehorgonyzása a megerősített alaptesthez, a szükséges előkészítő munkafázisok elvégzésével együtt (pl. régészeti kutatás); illetve a Minaret „lábazatának”, azaz a torony legalsó részének (az alap felső síkjától a „papucsig” terjedő kb. 6,0 m-es szakaszának) helyreállítását a tönkrement kövek cseréjével, majd a teljes munkálatok elvégzése után az ideiglenes megtámasztás elbontása kivitelezési munkálatainak elvégzése. 

A feladat részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/15 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 76217557

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el (x) igen ( ) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Korintosz Műemlékvédelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Vihar utca 20.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1035
Ország:
HU
E-mail:
korintosz@korintosz.hu
Telefon:
Internetcímek: (URL) Fax:

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/10/12 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Szerződés 3. 2. pontja (A teljesítés határideje) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Teljesítési határideje:
Jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követő 30 nap, de legkésőbb 2017. november 15. napja.

Vállalkozó előteljesítésre a Ptk. 6:36. §- ban foglaltak alapján és Megrendelő előzetes 
Hozzájárulásával jogosult.”

2. A Szerződés 4.1. pontja (A Szerződés ellenértéke) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető nettó Vállalkozási Díj, mint átalánydíj összege: nettó 76. 217. 557,- Ft, azaz nettó hetvenhatmillió- kétszáztizenhétezer-háromszázharmincöt forint.
A tervezési tevékenységre eső vállalkozási díj mértéke: 3. 730. 000,- Ft + ÁFA
A kivitelezési tevékenységre eső vállalkozói díj mértéke: 72. 487. 557,- Ft + FAD

A szerződés tárgyát képező feladatok tekintetében a tartalékkeret összege a szerződés-módosítást megelőző nettó vállalkozó díj 10%- a, azaz 6. 678. 247,- Ft (azaz hatmillió- hatszázhetvennyolcezer- kettőszáznegyvenhét forint).

A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 3. 152. 623,- Ft, azaz hárommillió-egyszázötvenkettőezer-hatszázhuszonhárom forint összegű előleg igénylési lehetőséget biztosít a Vállalkozónak a Szerződés 5. 13. pontjában foglaltak szerint.”

VI.2.2) A módosítás okai

(x) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Minaret alapjának feltárási munkái elvégzése során olyan korábbi időkből meglévő alépítményi szerkezeteket talált a Vállalkozó, amelyek miatt a teljes alépítményi munka műszaki tartalma - műszaki ellenőri elrendelés alapján - módosításra kényszerült. Ezeken kívül a felmenő szerkezet állapota is olyan gyenge műszaki állapotot mutatott, hogy azt acélszerkezettel pántolással, míg a mag szerkezetet injektálásos módszerrel kellett megerősíteni, ezzel megelőzve a Minaret ledőlését.
Megállapítható, hogy a jelen szerződésmódosítás értéke nem éri el az eredeti szerződés értéke 15%-át, továbbá az uniós közbeszerzési értékhatárt. A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező feladatok, munkák illeszkednek a Szerződés általános jellegéhez, mivel ugyanazon kivitelezés megvalósítását szolgálják, és lehetővé teszik az életveszélyes helyzet elhárítását, ezáltal eleget tesznek a Kbt. 141. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási feltételeknek, tehát az illeszkedő beruházásra vonatkozó törvényi előírásoknak. A határidő módosítását a hátralévő kivitelezési munkálatok műszaki, technológiai jellemzői, kötési és száradási idői indokolják, a végteljesítés műszakilag indokolt véghatáridejét a műszaki ellenőr szakmai szempontból alátámasztotta és igazolta.

( ) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

[x] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[ ] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 66782469 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 76217557 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/14 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2017. november 15.
Utoljára módosítva: 2017. november 15.