Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
dr. Szabó Gábor
Telefon:
+36 308438661
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Muskotály u. 11.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1118
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Hatás Orsolya Liliána
Telefon:
+36 17829640
E-mail:
info@ceutender.eu
Fax:
+36 17974168
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikusan: (URL)

( ) a fent említett címre

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Muskotály u. 11.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1118
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Hatás Orsolya Liliána
Telefon:
+36 17829640
E-mail:
info@ceutender.eu
Fax:
+36 17974168
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód12:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy90733900-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták (Berhida III.) kármentesítése

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

 

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés keretében a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták kármentesítése

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy90733900-3  
További tárgy(ak)90513500-1  
 90513600-2  
 90513800-4  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés fő helyszíne: Berhida Ipartelep,Veszprém megye
A végrehajtással érintett területek:Berhida 06/167,06/230,06/224,06/181,06/225,06/229,06/174 hrsz. ingatlanok,ebből a kazetták:06/229,06/225,06/181 hrsz. területeken.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A közbeszerzés tárgya a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (jelenleg Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a továbbiakban: Felügyelőség) 18346/13 ügy- és 106175/13 iktatószámú határozatában elrendelt beavatkozás végrehajtása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően,. 
-, a hivatkozott határozatban jóváhagyott műszaki beavatkozási terv alapján.
Ajánlattevő feladata és felelőssége a beavatkozást elrendelő határozat maradéktalan végrehajtása. A projekt teljesítése során az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
T1 tározó kármentesítése
• Az iszaphulladék részleges kitermelése és áthalmozása (in situ kezelés) - - 15 481 tömör m3, 29 414 tonna
• A T1 tározó alatti és környezetében lévő szennyezett talajtestek kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása - 8 561 tömör m3, 16 266 tonna
• 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerint kialakított, 23 900 m3 hasznosítható befogadó térfogatú műszakilag bevédett tér kialakítása, stabilizált hulladék betöltését követően előírt rétegrend szerinti lezárása - 1 db
• Magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) iszaphulladék előkezelése, műszakilag bevédett térbe helyezése - 22 293 m3, 42 356 tonna
• Csapadékvíz gyűjtő rendszer kialakítása - 1 db
• Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 9 150 m2
T2, T3, T4, T6, T7 tároló felszámolása
• Iszaphulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása (ex situ kezelés) - 37 260 tömör m3, 70 794 tonna (várhatóan 20% veszélyes hulladék, 80% nem veszélyes hulladék arányban)
• Szennyezett talajtest kitermelése (kazetták alatti talaj, a kazetták környezetében lévő szennyezett talaj, a szennyezett gáttest) és elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása - 28 857 tömör m3, 54 828 tonna 
• Tájrendezés (területrendezés, növényesítés) - 31 400 m2
Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk és tanulmányok kidolgozása a hatósági határozatban elfogadott tényfeltárási záródokumentáció, a műszaki beavatkozási terv és annak módosítása, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv figyelembevételével. A hulladék előkezelési engedély megszerzése az iszap stabilizációjára, valamint a teljesítéshez szükséges tervezési, engedélyezési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. A monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése.
Az Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt megvalósításához szükséges terület előkészítési feladatok (jellemzően geodéziai bemérések, növényzetirtás, lőszermentesítés, bontási feladatok) ellátása, valamint a helyszíni munkafeltételek biztosítása (felvonulási konténerek, öltözők, szociális és kiszolgáló létesítmények), kivitelezést biztosító ideiglenes létesítmények (jellemzően hídmérleg, abroncsmosó, rakodó területek, megközelítési, szállítási utak, kezelő terület) kialakítása. (A közút kapcsolat és az iparterület határa között kiépítésre kerülő kiszállítási útvonal nem EU-s támogatásból finanszírozott műszaki tartalom, Ajánlatkérő saját forrásból valósítja meg.) 
A feladat részét képezi az ideiglenes létesítmények kármentesítést követő elbontása és a terület helyreállítása.
Ajánlattevő szerződéses feladatát képezi a projekt időszaka alatt a vállalkozó oldali projektmenedzsment biztosítása, a projekt dokumentációs rendszer kialakítása és működtetése, az szükséges adatszolgáltatás biztosítása, kapcsolattartás a projekt többi résztvevőjével (jellemzően Projekt menedzsment szervezet, Műszaki ellenőr szervezet, Tájékoztatást és kommunikációt biztosító szervezet).

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 1. Kulcs-szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen túli szakmai tapasztalata 20
2 1.1. Építésvezető (ajánlati felhívás III.1.3 M/2.1 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember) szakmai tapasztalata  10
3 1.2. A Hulladékgazdálkodási szakértő (ajánlati felhívás III.1.3 M/2.2 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember) szakmai tapasztalata  5
4 1.3. Víz- és földtani közeg szakértő (ajánlati felhívás III.1.3 M/2.3 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember) szakmai tapasztalata  5
5 2. Hulladék és szennyezett talajra vállalt hasznosítási arány, % (min. 25 %, max. 100 %) 20

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám:21 60

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos (x) igen ( ) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.3.0-15-2017-00007 azonosítószámú projekt

II.2.14) További információ:

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, hatálya alá. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 
A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatok, igazolások nem lehetnek régebbi keltezésűek az ajánlati felhívás feladásának dátumánál.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozatban a részletes adatok megadása szükséges.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (3)-(5) bekezdései és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható 
P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző lezárt három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;
Ha az ajánlattevő szerinti a P/2. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kármentesítés beavatkozási szakaszából) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 5.000.000.000 Ft-ot. A közbeszerzés tárgyának értelmezése a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti 21. § (4) bekezdés szerinti kármentesítési szakaszok alapján történik.

Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte az 7 000 000 000 Ft-ot, 

P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző lezárt három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózott eredménye egynél többször nem volt negatív.

Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) valamint (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozatban a részletes adatok megadása szükséges.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. (3)-(5) bekezdései és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.
Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, valamint vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat csatolásával. 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hónap, nap),
• a szerződést kötő másik fél neve, címe
• a szolgáltatás tárgya,
• szolgáltatás mennyisége
• a környezetvédelmi hatóság által elrendelt műszaki beavatkozásra vonatkozó határozat száma
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
•Közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása:
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) a) pont]. 
Az igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3a) bek., 21/A. §, 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások alapján kell megtenni, illetve benyújtani.

M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a dokumentációban megadott minta szerint kell megadni.) 
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívásadott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget ésgyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kellegyszerű másolatban benyújtani

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M/1.
M./1.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett kármentesítési projekt(ek) részeként szervetlen vegyipari tevékenységből származó környezeti kár felszámolása során veszélyes hulladék és/vagy ex-situ eljárás során keletkezett veszélyes hulladékká vált talaj ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására vonatkozó legalább 10 000 tonna mennyiségre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal).

M/1.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább 1 db, kármentesítési projekt részeként hulladék ártalmatlanítására és/vagy hasznosítására vonatkozó 20 000 tonna mennyiségre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

M/1.3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett kármentesítési projekt(ek) részeként magas sótartalmú (TDS érték 100 000 mg/kg feletti) hulladék előkezelésére vonatkozó legalább 10 000 m3 mennyiség előkezelését tartalmazó szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal).

M/1.4. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legalább 1 db a 20/2006 KvVM rendeletben meghatározott C típusú rétegrend szerinti hulladéklerakó tér, vagy azzal a rétegrenddel egyenértékű veszélyes hulladék befogadására alkalmas műszakilag bevédett tér létesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a létesítmény befogadó kapacitása elérte legalább 10 000 m3-t.
Az M/1.1 és M/1.3 alpont több szerződésből is teljesíthető, az M/1.2 és M/1.4 alpont szerinti referencia egy szerződésből teljesíthető.

M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi kulcs-szakemberekkel:
M/2.1. 1 fő építésvezető, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
M/2.2. 1 fő SZKV-hu hulladékgazdálkodási szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező hulladékgazdálkodási szakértő
M/2.3. 1 fő SZKV-vf víz,- és földtani szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező víz-, és földtani közeg szakértő.

Egy szakember csak egy alkalmassági feltételt igazolhat. 

A M/1-M/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9) valamint (11) bekezdései is irányadóak. 
Az M/1 - M/2. pontokban foglalt alkalmassági követelmények igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9) bekezdés].

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: I. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: naptári naponta 0,3 %, de maximum 18%
vetítési alap: a késedelemmel érintett részre vonatkozóan a pénzügyi ütemtervben meghatározott mérföldköves határidőhöz tartozó nettó vállalkozói díj összege 
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 5 %

A szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű teljesítési biztosíték.
Szállítói előleg- visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 118/A. § (2a) pontja szerint.


II. Az ellenszolgáltatás teljesítése:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag, a Kbt. 135. § (1) bek. (4)-(6) és (9) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., az Art. 36/A. § szerint -a támogatásból megvalósuló rész tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet is irányadó - történik. A műszaki leírásban foglalt mérföldköveknek megfelelően állítható ki számla. Részletes feltételeket a dokumentációban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[x] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/01/12 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/01/12 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: CEU Tender Consulting Kft. 
1118 Budapest, Muskotály u. 11.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[ ] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

I. A közbeszerzési dokumentumok elérése:
A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, a regisztrálási adatok megadását követően közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen elérhetőek a http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink weboldalon. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

II. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. [61. § (4)].

III. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 10032000 - 01501542 -00000000 számú számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „PVV iszaptároló kazetták kármentesítése - ajánlati biztosíték”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

IV. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelési rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -100. Az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlás a magasabb pontszámot kapja. Az „Ajánlati ár” értékelési részszempont értékelése relatív értékeléssel (fordított arányosítás) útján, a „Hulladék és szennyezett talajra vállalt hasznosítási arány, %-” értékelési részszempont értékelése relatív értékeléssel (egyenes arányosítás) útján, a Kulcsszakemberek szakmai tapasztalata pontkiosztás és relatív értékelés (egyenes arányosítás) együttes alkalmazásával történik. Az értékelési módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban található. 

V. Ajánlatkérő közös ajánlatot tevő nyertesek vonatkozásában kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja. 

VI. Ajánlatkérő a hirdetmény IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti 60 napot érti.

VII. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi időszakban helyszíni bejárást szervez. A találkozó helyszíne: kezdő időpont: 2017. december 5. 10:00 óra.

VIII. Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók. 
IX. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval (FAKSZ) kapcsolatos adatok:
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításáért felelős FAKSZ:dr. Hatás Orsolya Liliána (lsz.:40.)
FAKSZ levelezési és email címe: A felhívás I.3) pontja szerint.
X. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
XI. A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
XII. Nyertes Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a projektre kiterjeszteni.
XIII. A minősített ajánlattevők jegyzékének minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelmények kerültek meghatározásra: III.1.2 P/1, P/2, III.1.3 M/1. és M/2. pontok 
XIV. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentáció szerint.
XV. A III.1.3 M.2.1-M.2.3 szerinti szakembereknek szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamarai vagy a Magyar Építés Kamarai névjegyzékben a szerződéskötés időpontjára.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828592
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828592
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

Feltöltés ideje: 2017. november 29.
Utoljára módosítva: 2017. november 29.