KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Szőke Balázs
Telefon:
+36 12372376
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: „Laborc Általános Iskola részleges felújítás kivitelezési munkái”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45262690-4  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

[ ] A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Laborc Általános Iskola részleges felújítás kivitelezési munkái”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45111100-9  
További tárgy(ak)45421100-5  
 45430000-0  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés helye: Laborc Általános Iskola 
1035 Budapest, Vihar utca 31. Hrsz: 18529/20

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Eljárás tárgya: „Laborc Általános Iskola részleges felújítás kivitelezési munkái”

A részletes feladat meghatározást a műszaki leírás, a részletes mennyiségeket a műszaki leírás kiegészítéseként csatolt árazatlan költségvetés - excel - tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/04 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

9816 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

 

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/06/27 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Zele-Bau Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő út felső 1.
Város:
Kál
NUTS-kód:
HU312
Postai irányítószám:
3350
Ország:
HU
E-mail:
iroda@zelebau.hu
Telefon:
+36 30 6801730
Internetcímek: (URL) Fax:
+36 200018

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 86111704

Pénznem: HUF

 

VI. szakasz: A szerződés módosításai

 

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45262690-4  

 

VI.1.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45111100-9  
További tárgy(ak)45421100-5  
 45430000-0  

 

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés helye: Laborc Általános Iskola 
1035 Budapest, Vihar utca 31. Hrsz: 18529/20

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Eljárás tárgya: „Laborc Általános Iskola részleges felújítás kivitelezési munkái”

A részletes feladat meghatározást a műszaki leírás, a részletes mennyiségeket a műszaki leírás kiegészítéseként csatolt árazatlan költségvetés - excel - tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/17 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 111309981

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el ( ) igen (x) nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

 

 

Hivatalos név:
Zele-Bau Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő út felső 1.
Város:
Kál
NUTS-kód:
HU312
Postai irányítószám:
3350
Ország:
HU
E-mail:
iroda@zelebau.hu
Telefon:
+36 30 6801730
Internetcímek: (URL) Fax:
+36 200018

 

A nyertes ajánlattevő Kkv (x) igen ( ) nem

 

 

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2017/11/03 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződést a Felek eddig egy alkalommal - 2017. szeptember 15. napján - módosították (továbbiakban: 1. számú Szerződésmódosítás). 
A Vállalkozó az iskolaépület szükséges mértékű megbontását követően észlelte és jelezte az iskolaépület rendeltetésszerű és biztonságos használatához az iskolaépület aulája feletti mennyezet, tető javításával összefüggésben további kivitelezési munkák indokoltságát (továbbiakban: Kiegészítő Kivitelezési Munkák III). A Megrendelő, a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr megvizsgálták a Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. műszaki tartalmát és megállapították az elvégzésük szükségességét. 
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó vállalja a Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. teljesítését, nettó 4.628.755,- Ft + ÁFA (azaz nettó Négymillió-hatszáz-huszonnyolcezer-hétszázötvenöt forint + ÁFA) kiegészítő átalánydíj jellegű vállalkozói díjért, a jelen 2. számú Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Kiegészítő Kivitelezési Munkák I. Tételes Árazott Költségvetése dokumentumban meghatározott műszaki tartalommal. 
A Felek egyetértően megállapítják, hogy a Vállalkozónak nem kell megvalósítani a Szerződés tárgyát képező iszapleválasztó beépítését, melyre tekintettel a Felek a Vállalkozói Díj összegét nettó 910.050,- (azaz Kilencszáztízezer-ötven) Forinttal csökkentik. 
A Felek a Szerződés 22. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj összegét a jelen 2. számú Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. elvégzésére meghatározott kiegészítő díjjal megnövelik, egyben csökkentik a II.2. pont szerint elmaradó munka díjával. A Felek erre tekintettel megállapodnak, hogy a Szerződés 22. pontjában a Vállalkozói Díj összegét nettó 111.309.981- Ft (azaz egyszáz-tizenegymillió-háromszázkilencezer-kilencszáznyolcvanegy forint) összegre módosítják. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. teljesítésének igazolását követően jogosult a Vállalkozó kiállítani az ezekre vonatkozó számláját, melyek kifizetésére egyebekben a Szerződés rendelkezései az irányadóak. 
A Felek a Szerződésben meghatározott számlázási, fizetési szabályokat arra tekintettel módosítják, mert rendezni kell a Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. díjának kifizetését. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 86. pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„86. A Megrendelő a kivitelezési feladatok tekintetében négy számla benyújtására biztosít lehetőséget - előleg igénylése esetén az előlegszámlával együtt -, akként, hogy
- amennyiben a Vállalkozó igényel előleget, az előleg számla az előleg összegével azonos,
- a második részszámla a Szerződésben (módosítások nélküli) meghatározott műszaki tartalom 50 %-os készültségi foka igazolt elérése után bocsátható ki, az második részszámla összege pedig legfeljebb ezen munkálatok értékével egyezhet meg,
- a harmadik részszámla a Szerződésben meghatározott, és az 1. számú Szerződésmódosításig igazoltan teljesített műszaki tartalom után bocsátható ki, a harmadik részszámla összege legfeljebb ezen munkálatok értékével egyezhet meg,
- a végszámla az 1. számú Szerződésmódosítás tárgyát képező Kiegészítő Kivitelezési Munkák I. és a Kiegészítő Kivitelezési Munkák II., továbbá a jelen 2. számú Szerződésmódosítás tárgyát képező Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. igazolt teljesítését követően állítható ki, a végszámla összege az addig kifizetett részszámlák és a módosított vállalkozói díj összegének különbözete. 
A Felek a Vállalkozási Szerződés 31. pontjában meghatározott teljesítési határidőt módosítják, a 31. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Vállalkozó 2017. november 17. napjáig, mint kötbérterhes határidőig köteles a teljesítésre, azzal, hogy az magában foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást is.”

VI.2.2) A módosítás okai

( ) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

(x) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek megállapítják, hogy a Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti szerződésmódosítás feltételei fennállnak. A Szerződés tárgyát a Laborc Általános Iskola részleges felújítása kivitelezési munkái képezték, melyek kiterjedtek részleges homlokzat-felújításra, bejárati portál cserére, függönyfalakra, ablakok, nyílászárók cseréjére, falfelületek javítására, vakolatjavításra, festésére stb. Az épület falazatára, mennyezetére meghatározott részleges felújítási munkák megfelelősége és hosszú távú fenntarthatósága megköveteli, hogy a falazatok és a mennyezet találkozásánál, illetve a tetőn megtörténjen a megfelelő szigetelés, ennek hibái is megszüntetésre kerüljenek. A Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik a Szerződés jellegéhez, az iskolaépület felújításához. A Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. ellenértéke - a korábbi 1. számú Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő Kivitelezési Munkák I. és II. értékével együtt sem éri el nettó Vállalkozói Díj 15%-át. A Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - miután összefüggnek a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti módosítással - elfogadható a Kiegészítő Kivitelezési Munkák III. teljesítésére meghatározott, a szükséges mértéket meg nem haladó (összesen 13 nap) teljesítési határidő módosítás is. 
A Felek a Kbt. 141. § (6) pontjára alapítják az iszapleválasztó beépítése elmaradása tekintetében a módosítást. E tétel nem lényegesnek módosításnak minősül, mivel a kis értékére tekintettel az a megállapítás tehető, hogy az nem befolyásolja a közbeszerzési verseny részt vevői körét, a szerződés egyensúlyát, nem terjeszti ki új elemre.

A módosítás jogszabályi alapja:

[x] Kbt. 141. § (2) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

[ ] Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

[x] Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 107591276 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 111309981 Pénznem: HUF

 

VII. szakasz: Kiegészítő információk

 

VII.1) További információk: 2

 

 

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/16 (éééé/hh/nn)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

Feltöltés ideje: 2018. január 03.
Utoljára módosítva: 2018. január 03.