KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
dr. Lakner Zsuzsa
Telefon:
+36 12374128
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

( ) Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

( ) Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

( ) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

[ ] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.okfon.hu (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Gömb u. 33.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU11
Postai irányítószám:
1139
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
Budai Zoltán
Telefon:
+36 14122465
E-mail:
budai.zoltan@okfon.hu
Fax:
+36 14122469
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.okfon.hu

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikus úton: (URL)

(x) a fent említett címre

( ) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
Kapcsolattartó személy:Telefon:
E-mail:Fax:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

[x] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Központi szintű

( ) Regionális/helyi szintű

(x) Közjogi szervezet

( ) Közszolgáltató

( ) Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

( ) Egyéb:

 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

( ) Egyéb tevékenység:

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45200000-9  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása

II.1.5) Becsült érték: 2 Pénznem:

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

( ) Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók 12 ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre: ( ) csak egy részre

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

(x) Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel a konkrét esetben nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által az egy adott munkaterületen ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45210000-2  
További tárgy(ak)45000000-7  
 45300000-0  
 45400000-1  
 45112700-2  
 45232120-9  
 77300000-3  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, belterület 25879 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1138 Budapest, Népfürdő utca 36. számú ingatlanon.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelen közbeszerzési eljárás tárgya Dagály Strandfürdő felújításával és végleges állapotának kialakításával összefüggő egyes kivitelezési feladatok ellátása generálkivitelezői szerződés keretében. 
A Szerződés szerinti feladatait az alábbi kivitelezési feladatok tekintetében szükséges ellátni: 
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Finom tereprendezés
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Burkolatépítési munkák
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Növénytelepítési munkák, kompletten
- "F" jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - Kertberendezési tárgyak, felszerelések telepítése, beépítése; Játszótér végleges kialakítása, játszótéri elemek
- Fina Market utáni végleges kialakítás
- "Sátorfolyosó" - Téli, ponyva lefedésű kijárati folyosó az 50 méteres medencéig komplett kiviteli munkái
- „F” jelű külső épületek tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és tér/homlokzat világítás kiviteli munkái:
- „F1” jelű játszótéri vizesblokk 
- „F2” jelű nyári tábor
- „F3” jelű nyári öltözők és vegyszertároló
- „D és D1” jelű büfék, nyári öltöző - gyengeáramú (vagyonvédelem és tűzjelző) kiviteli munkái
- Utcai homlokzatok díszvilágítása 
- „B-épület” árnyékolói, napvitorlái
- „Béke” ivókút komplett kiviteli munkái
- Burkolatépítési munkák a kosárlabdapályán
- Wi-Fi hálózat kiépítése, Wi-Fi szigetek létesítése
- F” jelű külső terület befejező környezetrendezési munkái - automata öntözőrendszer kialakításával kapcsolatos befejező, II. ütemű munkák 
- Térvilágítás kiterjesztése
- F13 jelű üzemeltetési terület tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, burkolási kiviteli munkái 
- „Spraypark” kialakításával kapcsolatos környezetrendezési, gépészeti, uszodatechnológiai, vízgépészeti és villamos munkák
A kivitelezéssel érintett komplexum műszaki adatai a következők:
- Telek területe: 93.820 m2
- Max beépíthető br. alapterület: 32.837 m2
- Tervezett beépítési alapterület: 20.443 m2
- Beépítettség mértéke: 21,79 % 
- Terepszint alatti beépítettség: 2,29%
- Kialakítandó min. zöldfelület: 37.528 m2
- Tervezett zöldfelület: 39.423 m2
- Felújítással érintett vízfelület: 2 183 m2

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok

[x] Minőségi szempont 1 2 20 –

1 2. értékelési részszempont: Építésszervezési terv  30

 

( ) Költség szempont 1 20 –

(x) Ár szempont 21 – Megnevezés: / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték: 2

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 41 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ( ) igen (x) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók leírása: E” jelű Pillangó medencék teljeskörű medencegépészeti, kapcsolódó villamos felújítási-korszerűsítési munkák (vízforgató berendezések teljesítménye: 380 m3/h és 310 m3/h)
- „E” jelű Pillangó medencék - új közmű/gépészeti betáplálás kiépítése, a megszűnt vegyszertároló és közműkapcsolatok megszűnése miatt 
- „E” jelű Pillangó medencék - medence burkolat javítása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint 
- „E” jelű Pillangó medencék - a medencék térkővel burkolt környezetének felújítási munkái 
- „E” jelű Pillangó medencék - Úszómesteri állás eredeti állapot visszaállítása (csak festés)

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ A szerződés időtartamára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet és annak mellékletei tartalmazzák. 
A felhívás II.2.5) pontjában feltüntetett 2. értékelési szempont alszempontjai a következők: 
2.1 Gépszükségleti terv / Súlyszám: 8
2.2 Munkaerőterv / Súlyszám: 13
2.4 Műszaki ütemterv / Súlyszám: 9

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

 

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 67. § (4) bekezdése).
A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozatoknak és igazolásoknak az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékébe, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén pedig ha nincs bejegyezve a 2014/24. EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás: Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelményben foglaltak teljesülnek, a részletes adatok megadására nem köteles.
Alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás.

P/1. Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) b): csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, adatait az ajánlatkérő maga ellenőrzi.
A 321/2015 Kr. 19. § (2) bekezdésére figyelemmel amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredményét azért nem tudja igazolni az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után jött létre, vagy kezdte meg működését (újonnan piacra lépő szervezet), úgy az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/2. Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) c): nyilatkozat a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három),mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele vizsgálandó.

A 321/2015 Kr. 19.§ (3): ha a fenti P/1. és P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat, illetve beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal is igazolhatja alkalmasságát. Kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bek.-ben foglaltakra.
321/2015 Kr. 19.§ (6) alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 19. § (1)szerinti dokumentumok helyett.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye az utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben negatív volt. 

Az újonnan piacra lépő ajánlattevő szervezet (321/2015 Kr. 19.§ (2) bekezdés) alkalmatlan, amennyiben 
a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák és/vagy növénytelepítés és/vagy parkosítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja 1 100 000 000 forintot. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák és/vagy növénytelepítés és/vagy parkosítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében nem éri el összességében az 1 100 000 000 forintot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 Előzetes igazolás: Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelményben foglaltak teljesülnek, a részletes adatok megadására nem köteles.
Alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, és a 321/2015. Kr. 22. § (3) szerint kiállított referenciaigazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
- a referencia tárgya és mennyisége; 
- a teljesítés ideje és helye (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; 
- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (5) bekezdés alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 321/2015 Kr. § 21. (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése és a releváns képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtása. Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, valamint a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) és -amennyiben a szakember a nyilvántartásban szerepel - a kamarai nyilvántartási számát.
Ajánlattevőknek meg kell jelölniük minden egyes szakember vonatkozásában, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ben foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal: 
M/1.1. egy szerződés keretében teljesített olyan építési beruházást, mely tartalmazott legalább 230 m3/h vízforgató építését vagy felújítását.
M/1.2. egy szerződés keretében teljesített olyan építési beruházást, mely tartalmazott legalább 15 000 m2 parképítést és/vagy kertépítést. 
A fentiekben meghatározott referenciák között az átfedés megengedett, tehát Ajánlattevő jogosult ugyanazt a referenciát bemutatni az M/1.1 és az M/1.2 pont esetében is. 


M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: 
M/2/1) 1 fő okleveles építészmérnök/ okleveles építőmérnök/ építészmérnök/ építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű felelős műszaki vezető szakember, aki rendelkezik - okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember esetében - legalább 36 hónap, illetőleg - építészmérnök vagy építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember esetében - 48 hónap általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetésre vonatkozó szakmai tapasztalattal. 
M/2/2) 1 fő építésvezető, aki rendelkezik legalább 36 hónap építésvezetői szakmai gyakorlattal és részt vett már parképítésben és/vagy kertépítésben.
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető, a szakemberek között az átfedés nem megengedett. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M/2/1) pontban megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint, az MV-É kategóriájú, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbevételt) biztosítani kell a szerződéskötés időpontjáig, az a szerződéskötés feltétele!

Parképítés/kertépítés: olyan kivitelezési munkák elvégzése, amely tartalmazott füvesítést és növények telepítését, környezetrendezési munkát és/vagy egyéb zöldfelület (amely alatt értjük növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összességét) létrehozásával kapcsolatos építési jellegű tevékenységeket.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

[ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 Biztosítékok: teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában, a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékben a szerződéstervezetben meghatározott feltételek szerint.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. A vállalkozási díj kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben. a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg a 322/2015 Kr. 30-31.§, 32/A.§-ban foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat átutalással teljesíti, a szerződéstervezetben meghatározott ütemezés szerint, a kifizetés a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § hatálya alá esik. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint, a Vállalkozási Díj 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 75.000.000 Ft (azaz hetvenötmillió forint) összegű előleget fizet. 
Jogszabályok:
a) 2015. évi CXLIII. törvény;
b) 2013. évi V. törvény;
c) 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén késedelmi, hibás teljesítési és szerződésszegési kötbér fizetésére köteles a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés teljes időtartama alatt az MSZ EN ISO 14001:2005.; MSZ EN ISO 9001:2009; továbbá az OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat fog alkalmazni, azoknak megfelelően, azok előírásait betartva jár el.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

( ) Nyílt eljárás

( ) Meghívásos eljárás

( ) Tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

[ ] Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1

 

/ (KÉ-szám/évszám)

 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2018/01/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 68. §-a rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[x] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

[x] Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel feltételes közbeszerzésnek minősül, mivel az eljárás megindításának időpontjában a szükséges fedezet nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

[ ] Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

[ ] Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

[x] Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése (x) igen ( ) nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§ alapján biztosítja, felhívja azonban a figyelmet, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1

 

Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

 

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2

[ ] Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 1-10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2 Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében ugyanezen Útmutató 1. melléklet A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás és B. 1. pontja szerinti pontozás (pontkiosztás). Az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

[ ] Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

[ ] Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

[ ] Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12 ) További információk: 1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat és a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot. Az ajánlatban Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell csatolni.
2) Az ajánlatokat az I.3) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
3) Jelen felhívásban ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2) P/1-P/2.; III.1.3 M/1 - M/2.
4) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6) A helyszíni bejárás időpontja, helye: 2018. január 16. 09:00 óra. Találkozó: 1138 Budapest, Népfürdő utca 36. 
7) A nyertes ajánlattevő teljes körű (all risk) építési-szerelési biztosítást köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni a szerződéskötés időpontjára, melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
8) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont tekintetében a pontkiosztás és az egyenes arányosítás.
9) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
10) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/29 (éééé/hh/nn/)

 

 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

 

Feltöltés ideje: 2018. január 03.
Utoljára módosítva: 2018. január 03.