A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az MNV Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az MNV Zrt. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról az MNV Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja (Infotrv. 29. §).

Az MNV Zrt. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a Kabinet gondoskodik.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen: az MNV Zrt. Ügyfélszolgálatán

Az Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Ügyfélfogadási idő: Hétköznap (Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 8.00. – 17.00. óra között, Péntek 8.00.-14.30. óra között)

2. Írásban: az MNV Zrt. Kabinetének címezve a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. vagy 1399. Budapest Pf. 708. címre.

3. Elektronikusan: az info@mnv.hu címen

4. Telefonon: az (1) 237-41-90 telefonszámon.

5. Faxon: az (1) 237-41-10

                      (1) 237-41-91

                      (1) 237-41-92 faxszámokon.

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az MNV Zrt-re vonatkozó közérdekű adatok az MNV Zrt. honlapján (www.mnvzrt.hu) közvetlenül elérhetőek.

 

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Feltöltés ideje: 2008. március 25.
Utoljára módosítva: 2014. július 09.