TÁJÉKOZATÁS

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től igényelt egyes tulajdonosi hozzájárulások, valamint szolgalmi és (közérdekű) használati jogok alapítására vonatkozó kérelmek intézéséről

 

 I. Feltételrendszer:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanokkal kapcsolatban igényelt dokumentumok köre.

Egyes tulajdonosi hozzájárulások kiadásának feltételrendszere:

A kérelem célja

 

 

Szükséges dokumentumok

Hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása[1]

Kivitelezési munkálatok elvégzése[2]

Ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatása[3]

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány

 

 

 

Az érintett, ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata(i)

 

 

 

Az engedélyeztetni/megvalósítani kívánt létesítmény műszaki (terv) dokumentációja

 

 

 

 

Nyilatkozat az állami ingatlan(ok)on elhelyezni kívánt létesítményi elemekről és azok tervezett költségéről, ingatlanok szerinti bontásban

 

 

Az engedély alapján létrejövő beruházás tulajdonjogáról rendelkező, az engedély Kérelmezője, és az MNV Zrt. között létrejövő megállapodás, amennyiben az az adott ügytípushoz szükséges. (a megállapodás minták az MNV Zrt. internetes honlapjáról [www.mnvzrt.hu] letölthetőek)

 

 

 

Vezeték kiváltás esetén a Kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kiváltás következtében a vezeték nyomvonala, illetve a terhelt terület nagysága változik-e, vagy sem.

 

 

 

Az ingatlan állapotváltozására vonatkozó szakhatósági hozzájárulás(ok) (például: vízügyi hatóság hozzájárulása, építésügyi, erdészeti hatóság engedélye, műemlékvédelmi-, természetvédelmi hatóság hozzájárulása stb.)

 

 

 

 

 

Az illetékes ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz a megfelelő eredeti példányszámban (az MNV Zrt. számára két eredeti példány szükséges)

 

 

Terület-kimutatás a változási vázrajzzal megegyező eredeti példányszámban, amennyiben azt a változási vázrajz nem tartalmazza

 

 

 

 

 

 

 

Épület-feltüntetés esetén a jogerős használatbavételi- vagy fennmaradási engedély, illetve ezek hiányában hatósági igazolás

 

Épület-törlés esetén az illetékes hatóság igazolása

 

Képviselet esetén a képviseleti jogosultság igazolása

 

 

 

Szerződés kötése esetén, ha a szerződő fél:

- Magánszemély: erkölcsi bizonyítvány

- Nem magánszemély: köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelés, vagy együttes adóigazolás benyújtása

 

 

 

Átláthatósági nyilatkozat

vagy

a tárgyévben korábban már benyújtott „Átláthatósági nyilatkozat” MNV Zrt. által megadott iktatószáma:

 

 

 

 

Szolgalmi és (közérdekű) használati jogok alapításának, illetve hatósági határozattal megalapított szolgalmi/vezetékjoghoz, vagy vezetékjogi engedélyhez/használati jog alapításához kapcsolódó kártalanítás utólagos rendezésének feltételrendszere:

A kérelem célja

 

 

Szükséges dokumentumok

Utólagos kártalanítás esetén

Szolgalmi jog alapítás esetén

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem nyomtatvány

 

 

Az érintett, ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata(i)

 

 

Az ingatlant érintő – kártalanítási kötelezettséget eredményező – jog alapítására vonatkozó jogerős hatósági határozat(ok) másolati példánya

 

 

Az ingatlant érintő jogot alapító hatósági határozatban hivatkozott hatóság által záradékolt változási vázrajz másolati példánya, a hozzá tartozó terület kimutatással együtt

 

 

Képviselet esetén a képviseleti jogosultság igazolása

 

 

Átláthatósági nyilatkozat

vagy

a tárgyévben korábban már benyújtott „Átláthatósági nyilatkozat” MNV Zrt. által megadott iktatószáma:

 

 

 

Az szolgalmi jog alapításával érintett Létesítményre vonatkozó, az MNV Zrt.-vel korábban már megkötött elhelyezési és kártalanítási megállapodás vagy kártalanítási megállapodás – kivéve átjárási szolgalmi jog alapítása

 

Az MNV Zrt. által szolgalmi jog alapítás esetére alkalmazni javasolt megállapodás Képviselő által aláírt példánya

 

 II. Az eljárás megindításához minimálisan szükséges dokumentumok köre:

    1. Formanyomtatvány kérelem (Az MNV Zrt. ügyintézése a rendszeresített formanyomtatvány kérelem és az abban minimálisan meghatározott dokumentáció papír alapon történő benyújtásával kezdeményezhető. A formanyomtatvány a betöltendő adatok körén kívül nem módosítható):

Formanyomtatvány kérelem hivatkozása

    2. Átláthatósági nyilatkozat (Valamennyi olyan ügyben, ahol az MNV Zrt. hozzájárulása valamely szerződés/megállapodás keretében vagy annak alapján kerül kiadásra a kérelmezőnek az MNV Zrt. által alkalmazott átláthatósági nyilatkozat formanyomtatvány teljes körű kitöltésével kell nyilatkozni arról, hogy átlátható szervezet. Az átláthatósági nyilatkozat a betöltendő adatok körén kívül nem módosítható, az itt megjelenítetthez képest eltérő formában nem elfogadható).

Átláthatósági nyilatkozat hivatkozása

    3. Az állami ingatlanra tervezett létesítmény, illetve tevékenység szerinti megállapodás kitöltött példánya – bővebb kifejtésre kerül a III. pontban.

    4. Telekalakítási eljárásra, vagy átjárási szolgalom alapítására vonatkozó kérelem esetén záradékolt változási vázrajz annyi példányban, hogy abból az MNV Zrt. két eredeti példányt irattárazás céljából visszatart.

Felhívjuk a Kérelmezők figyelmét arra, hogy ezen nyomtatványok az ügyintézés szempontjából fontos jognyilatkozatokat tartalmaznak, ezért ezen dokumentumok papír alapú, cégszerűen/hivatalosan aláírt példányainak postai úton történő beérkezését követően kezdődhet meg az érdemi ügyintézés. A dokumentáció elektronikus másolatként is beküldhető az info@mnv.hu központi e-mail címre, de az anyag döntésre előterjesztése csak az eredeti jognyilatkozatokat tartalmazó papír alapú dokumentáció alapján kezdődhet meg.

 

III. Az alkalmazásra kerülő iratminta kiválasztása:

    A) Formalizált megállapodásokkal kezelhető ügykörök

Minden olyan esetben, ahol a vonatkozó ágazati jogszabályok ezt lehetővé teszik, vagy előírják, az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása nem jognyilatkozat formájában, hanem szintén formalizált megállapodás keretében kerül kiadásra. A formalizált megállapodások Kérelmezők általi – a formanyomtatványon történő elfogadása – az eljárás időigényét jelentősen lerövidíti, amennyiben azonban a betöltendő adatok körén kívül a kérelmező az alábbi formalizált megállapodásoktól tartalmilag el kíván térni minden esetben többkörös szerződés egyeztetés válhat szükségessé aminek időigényéért az MNV Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Ebben az esetben is szükséges az Általános szerződéses feltételek alkalmazása, vagy az abban szereplő, az adott ügyre vonatkozó releváns rendelkezéseinek egyedi megállapodásba történő beépítése.

Ügykör

Tájékoztató az alkalmazandó megállapodás kapcsán

Alkalmazandó megállapodás

Megállapodás elérhetősége

Közcélú elektromos hálózatok és kapcsolódó létesítményeik

A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján az ingatlan tulajdonosát, így a Magyar Államot is, kártalanítás illeti meg az ingatlan igénybevételéért és a használatban történő korlátozásért.

Elhelyezési és kártalanítási megállapodás

Elhelyezési és kártalanítási megállapodás hivatkozása

Közcélú gázvezetékek és kapcsolódó létesítményeik

Közcélú távhővezetékek és kapcsolódó létesítményeik

Közcélú vízilétesítmények

Elektronikus hírközlési létesítmények

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) állami tulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseire tekintettel az Eht. hatálya alá tartozó létesítmények esetében speciális tartalmú, formalizált megállapodással kerül kiadásra az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása.

Elektronikus hírközlési létesítményekre vonatkozó megállapodás

Elektronikus hírközlési létesítményekre vonatkozó megállapodás hivatkozása

 

Meglévő, szolgalmi-, vezeték- vagy használati jog alapításáról rendelkező hatósági engedély esetén:

Azokban az esetekben, ha az eljáró hatóság már megalapította az adott létesítményre vonatkozó szolgalmi-, vezeték- vagy használati jogot, és határozatában a munkálatok megkezdésének előfeltételeként meghatározta kártalanítás rendezését az ingatlantulajdonossal, akkor az az MNV Zrt. formamegállapodással járul hozzá a munkálatok megkezdéséhez.

Kártalanítási megállapodás

Kártalanítási megállapodás hivatkozása

 

 

 

 

Saját célú létesítmények kezelése

Nem közcélú létesítményre vonatkozó kérelem, vagy ha a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kifejezetten az ingatlantulajdonos és a létesítmény tulajdonosa közötti, a polgári jog szabályainak megfelelő megállapodás szükségességét írják elő a hatósági eljárás megindításának feltételeként, illetve amikor az eljáró hatóság nem alapít szolgalmi jogot, de a vonatkozó jogszabályok azt nem zárják ki, az MNV Zrt. az alábbi, formalizált megállapodás megkötésével alapít szolgalmi jogot.

A formalizált Szolgalmi jogi megállapodás megkötésének alapfeltétele, hogy előtte megkötésre került egy Elhelyezési és kártalanítási, vagy egy Kártalanítási megállapodás, amely részletesen rendezi a felek közötti jogviszonyt és az állami ingatlan használatát.

(Záradékolt változási vázrajz szükséges)

Szolgalmi jogi megállapodás

Szolgalmi jogi megállapodás hivatkozása

 

Szolgalmi jog alapítás

Átjárási szolgalmi jog

Az MNV Zrt. az ügylet specialitásait tartalmazó formalizált megállapodás megkötésével járul hozzá az átjárási szolgalmi jog alapításához.

(Záradékolt változási vázrajz szükséges)

Megállapodás átjárási szolgalmi jog alapításáról

Átjárási szolgalmi jogi megállapodás hivatkozása

 

Minden formalizált megállapodáshoz Általános szerződési feltételek kapcsolódnak, amelyek a releváns jogszabályi hivatkozások mellett az MNV Zrt. működését általánosan meghatározó jogszabályi, és az ezek alapján szükséges szerződéses rendelkezéseket tartalmazzák:

Általános szerződési feltételek hivatkozása

 

   B) Formalizált megállapodásokkal nem kezelhető ügykörök

Állami ingatlant érintő építési tevékenységek

Harmadik fél által (nem az adott ingatlan vagyonkezelője) tervezett egyéb (pl. helyi közút, parkoló, kerékpárút) építési (esetleg ehhez kapcsolódó bontási) engedélyeztetési eljárások lefolytatásához és/vagy a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez igényelt tulajdonosi hozzájárulások.    
Ilyen jellegű kérelmek esetében az MNV Zrt. szempontjából elsődleges fontosságú a használati jogcím biztosítása az érintett állami ingatlan(ok) vonatkozásában a tervezett beruházás Építtetője részére legalább a beruházás lebonyolításának, illetve a létrehozott beruházási elemek rendezésének idejére.         
Az MNV Zrt. működését meghatározó és az állami vagyon hasznosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Társaságunk az Építtetővel (a tervezett beruházás során kialakításra kerülő létesítmények jövőbeni tulajdonosával) kötött megállapodás keretei között rendezi a használati jogcím biztosítására, a kialakításra kerülő létesítmények további sorsára vonatkozó és az ezekkel kapcsolatban jelentkező felelősségi kérdéseket. Az engedélyeztetési eljárás lebonyolítására és/vagy a kivitelezés megkezdésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulását az MNV Zrt.-nek csak a jelzett megállapodás megkötését követően, legfeljebb azzal egyidejűleg áll módjában kiadnia.

A beruházással érintett állami ingatlan(ok) részterületeit fő szabály szerint egyedi értékbecslés alapján meghatározott bérleti díj ellenében használhatja az Építtető.         
A fő szabály alóli kivétel lehet, ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § szerinti közfeladat ellátását elősegítő műszaki létesítmények kialakítása, amely esetben az állami ingatlan(ok) részterületei ingyenesen is használatba adhatóak az MNV Zrt. részéről. Ingyenes használatba adást az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/A. § (2) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt felelősségvállaló nyilatkozatot megtételével, és az abban foglaltakat a (4) bekezdés szerinti dokumentumok alátámasztásával kezdeményezheti az Építtető.

Az ismertetett tartalmú megállapodás az adott ügyre vonatkozóan egyedileg kerül kidolgozásra az alábbi, tájékoztató jellegű minta alapján:

Állami ingatlanrészt érintő beruházási megállapodás minta hivatkozása

A megállapodásnak minimálisan az alábbi témakörökről szükséges rendelkeznie:

  • Az állami ingatlan(ok) igénybevételének jogcíme (kivéve, ha azt előzetesen megkötött külön megállapodás rendezi).
  • Az állami ingatlan(ok) igénybevételének díja, megfizetésének módja (kivéve, ha azt előzetesen megkötött külön megállapodás rendezi).
  • Az állami ingatlan(ok)igénybevételének időtartama (kivéve, ha azt előzetesen megkötött külön megállapodás rendezi).
  • Annak rögzítése, hogy a kialakított létesítmény(ek) – a rendezés időpontjáig – osztják az állami ingatlan(ok) jogi sorsát.
  • Jövőbeli rendezési lehetőségek ismertetése:
  • a létesítmény(ek) állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonba kerül.
  • a létesítmény(eke)t az Építtető idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben és amennyiben telekalakítás útján nem lehetséges a hordozóingatlan önálló ingatlanként történő kialakítása majd annak Építtető általi tulajdonba vétele, a számviteli átadásról legkésőbb a megállapodás létrejöttét követő öt éven belül rendelkeznek a felek.
  • Tulajdonjog rendezéshez kapcsolódó feladatok ellátása és az ehhez szükséges eljárások lefolytatása, illetve az ezzel összefüggésbe hozható költségek viselése az Építtető kötelezettsége.
  • Az állami ingatlan(ok)on elhelyezésre kerülő létesítménnyel kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési feladatokat és költségeket, valamint a felelősséget az Építtető köteles viselni.

 

Telekalakítási eljárások       
Amennyiben a tervezett telekalakítás változatlan tulajdonosi és (vagyon)kezelői jogállás mellett kerül lefolytatásra, az MNV Zrt. az alábbi formanyomtatvánnyal adja meg hozzájárulását:

Tulajdonosi hozzájárulás telekalakítási eljáráshoz hivatkozása

Minden más telekalakítási kérelem esetében az adott ügy jogi és szakmai specialitásainak megfelelően kidolgozott, egyedi tartalmú telekalakítási megállapodás megkötése szükséges.

 

A kártalanítási összeg megállapítása:

Az MNV Zrt. a kártalanítási összeg minimális értékét az adott település elhelyezkedésének, típusának, az érintett ingatlan fekvésének és jellegének, valamint a létesítmény jellegének figyelembe vételével, differenciáltan határozza meg.

A minimális kártalanítási összeg érdekében szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az MNV Zrt. illetékes Területi Irodájával, Budapesti és Pest megyei fekvésű ingatlan esetében a Vagyonhasznosítási, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint (vagyon)kezelésben álló ingatlan esetében a Vagyonkezelési Igazgatóságával.

 


[1]Hatósági engedélyezési eljárás: pl. építéshatósági, vízjogi engedélyeztetési, elektromos vezetékre, távközlési vezetékre, gázvezetékre vonatkozó, egyéb [pl. erdészeti] hatósági eljárások, fellebbezési jogról való lemondás

[2]Kivitelezési munkálatok: pl. építés; bontás; hozzáépítés; ráépítés; átalakítás; felújítás; bővítés; vezeték elhelyezés; egyéb beruházások;

[3]Ingatlan-nyilvántartási eljárások: pl. telekfelosztás/megosztás, telekegyesítés/összevonás, telekhatár-rendezés/határmódosítás, épület-feltüntetés, épület-törlés, kivett megnevezés/művelési ág változtatás

 

Feltöltés ideje: 2010. június 29.
Utoljára módosítva: 2021. szeptember  02.