Tartozásmentesség nyilatkozat igénylésével kapcsolatos tájékoztatás

 

Jogszabályi háttér:

Állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr)

Vhr. 1.§ (7)

d) értékesítés: állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő, visszterhes átruházása;

e) hasznosítás: az állami vagyon bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - módon, jogcímen történő átadása, átengedése, ide nem értve a haszonélvezeti jog létesítését, valamint a vagyonkezelésbe adást;

 

Vhr.

27. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont - a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve - nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevő személy részére, amely/aki

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy

b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik.  (Nyilatkozat-minta az alább megadott kapcsolódó dokumentumban).

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Feltöltés ideje: 2013. augusztus 21.
Utoljára módosítva: 2014. július 09.