A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. karrieroldalának

Adatkezelési tájékoztatója

 

 

1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt. vagy Adatkezelő) honlapjának karrieroldalán (http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/karrier) meghirdetett állásra történő jelentkezés során a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét az MNV Zrt. megvizsgálja. A jelentkező – kifejezett hozzájárulásával – személyes adatainak jelentkezői adatbázisban történő további tárolása annak érdekében, hogy Adatkezelő a jelentkezést egyéb állások esetén is figyelembe vehesse, jelentkezőt az ajánlatával megkereshesse.

 

 2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontja. Az adatkezelés jogalapja továbbá a jelentkező hozzájárulása, melyet az MNV Zrt. honlapján közzé tett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét követően, az adatbeviteli mezők és a jelölőnégyzetek kitöltésével adhat meg.

 

 3. Adatkezelő

Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045784, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14077340-2-44

E-mail: info@mnv.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Srágli Roland

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnv.hu

 

 4. A kezelt adatok köre, kezelése

Adatkezelő a jelentkezői adatbázisban kizárólag a toborzáshoz és kiválasztáshoz szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő felhívja a jelentkező figyelmét, hogy olyan adatokat, amelyek a pályázat megvizsgálása során nem bírnak relevanciával (pl. hobbi, családi állapot stb.), valamint különleges adatokat (pl. egészségügyi, világnézeti, politikai nézettel összefüggő adatok stb.) ne tüntessen fel a jelentkezése során megküldött dokumentumokban. Amennyiben ezen adatokat a jelentkező mégis feltünteti azok kezeléséhez történő hozzájárulását is megadja.

Kezelt adatok: természetes személyazonosító adatok, a jelentkezés beérkezésének dátuma, kommunikációs adatok (e-mail cím, telefonszám), önéletrajz, motivációs levél, egyéb csatolt dokumentumok, iskolai végzettség, munkahelyi tapasztalat (munkakör, munkavégzési hely) jövedelem igény, kiválasztási eredmények (interjúk, tesztek eredményei), visszalépés oka, elutasítás oka, elutasítás dátuma, ajánlat időpontja, belépés dátuma.

 

 5. Az adatok kezelése

A jelentkező által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő toborzással-kiválasztással foglalkozó munkavállalói, a meghirdetett állás vonatkozásában illetékes, és a felvételi döntés előkészítésére jogosult munkavállalói, továbbá a leendő munkáltatói jogkör gyakorló kezelik.

 

 6. Az adatkezelés időtartama 

Amennyiben az Adatkezelő a jelentkezővel nem köt munkaszerződést, és a jelentkező nem járul hozzá személyes adatainak a jelentkezői adatbázisban történő kezeléséhez, a HR Igazgatóság munkatársa az adott kiválasztási folyamat eredményének a jelölttel való közlésével egyidejűleg az elektronikus formában megküldött dokumentumokat haladéktalanul törli, a papír alapon megküldött dokumentumokat megsemmisíti.

Amennyiben az Adatkezelő a jelentkezővel nem köt munkaszerződést, de a jelentkező hozzájárul a személyes adatainak a jelentkezői adatbázisban történő kezeléséhez, úgy adatait az Adatkezelő a jelentkezés benyújtásától számított 24 hónapig tárolja, ezt követően a jelentkező elektronikusan rendelkezésre álló személyes adatai véglegesen törlésre, a papír alapon meglévő dokumentumok megsemmisítésre kerülnek.

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

7.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

A jelentkező kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a jelentkező személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 25 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

 7.2. Az adatok módosítása, törlése

A jelentkező a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését- jogszabályban előírt adatkezelés kivételével – bármikor kérheti. A jelentkező kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlése kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges. A törlést követően az Adatkezelő statisztikai célra a következő adatokat tárolja: forrás és beérkezés dátuma.

 Adatkezelő a személyes adatokat törli:

•          ha annak kezelése jogellenes;

•          ha a jelentkező azt kéri;

•          ha az adatkezelés célja megszűnt;

•          ha az adatok tárolásának meghatározott időtartama lejárt;

•       ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

 Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről a jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a jelentkező jogos érdekét nem sérti.

 

 7.3. Tiltakozás

A jelentkező a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • az kizárólag közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett végrehajtáshoz szükséges, az MNV Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 Az MNV Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül - legfeljebb 15 napon belül - megvizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az MNV Zrt. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az MNV Zrt. az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést, 

a) ha a jelentkező vitatja az MNV Zrt. által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

b) ha jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlésének lenne helye, de a jelentkező írásbeli nyilatkozata vagy az MNV Zrt. rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené a jelentkező jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára.

 

 

8. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;

b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

c) gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

 Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

 Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

 9. A karrieroldal regisztráció nélküli használata

 A karrieroldal álláshirdetései regisztrálás nélkül is böngészhetők, amely esetben a rendszer az álláskeresőről semmilyen adatot nem tárol.

 

 10. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

A jelentkező bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat, ha megítélése szerint az MNV Zrt. a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

A jelentkező a jogainak érvényesítése érdekében

a) a Hatóság (http://www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti az MNV Zrt. intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a jelentkező Info tv-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MNV Zrt. megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.  Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, kérjük, hogy azt a human@mnv.hu e-mail címre jelezze.

Ha a jelentkezőnek az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, az Adatvédelmi tisztviselő az alábbi elérhetőségen áll rendelkezésre: dpo@mnv.hu.

 

 11. Releváns jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

Feltöltés ideje: 2018. június 13.
Utoljára módosítva: 2019. április 18.