Magyarország-Budapest: Villamos szerelési munka

2017/S 146-301043

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
Telefon: +36 12372376
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374124
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

I.2)Közös közbeszerzés

I.4)Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége

II.1.1)Elnevezés:

 

Az ELTE Bibó István Szakkollégium komplex felújítása és bővítése érdekében napelemes rendszer, videó megfigyelő rendszer, továbbá beléptető rendszer kiépítése vállalkozási szerződés keretében.

 

II.1.2)Fő CPV-kód

45310000

II.1.3)A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Az ELTE Bibó István Szakkollégium komplex felújítása és bővítése érdekében napelemes rendszer, videó megfigyelő rendszer, továbbá beléptető rendszer kiépítése vállalkozási szerződés keretében”.

 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: nem

II.2)Meghatározás

II.2.1)Elnevezés:

II.2.2)További CPV-kód(ok)

45315100

09331000

32323500

35120000

II.2.3)A teljesítés helye

NUTS-kód: HU110

A teljesítés fő helyszíne:

 

1118 Budapest, Ménesi út 12. szám hrsz. 4968., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium.

 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Eljárás tárgya: „Az ELTE Bibó István Szakkollégium komplex felújítása és bővítése érdekében napelemes rendszer, videó megfigyelő rendszer, továbbá beléptető rendszer kiépítése vállalkozási szerződés keretében”.

Nyertes ajánlattevő feladat:

Az ELTE üzemeltetésében tartozó kollégiumépület bővítése és átalakítása, Bibó István szakkollégium működési körülményeinek javítása, ennek keretében a szükséges a szerződéstervezetben rögzített tartalmi, formai elvárások alapján a kivitelezési feladatok ellátása.

Az építési tevékenység három fő részből áll:

— napelemes rendszer kiépítése,

— videó megfigyelő rendszer kiépítése,

— beléptető rendszer kiépítése.

A részletes leírást a műszaki leírás a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladatellátása során köteles a munkaterületen lévő egyéb kivitelezési feladathoz igazodni.

 

II.2.5)Értékelési szempontok

Ár

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás

IV.1.1)Az eljárás fajtája

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

Magyarázat:

 

Az Országgyűlés a FINA Világbajnokság megrendezésére vonatkozó döntését követően hozta meg a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. törvényt (FINA törvény), mellyel törvényi szinten határozta meg a legfőbb feladatokat, kötelezettségeket, jogosultságokat. A FINA törvény, illetve annak módosítása rendelkezik a törvény hatálya alá tartozó ingatlanokról (vö.: jelen ingatlan 1. számú melléklet 118. pont: Budapest XI. kerület 4968 helyrajzi számú ingatlan), illetve a 2. § (1) bekezdése a tekintetben rendelkezik, hogy a beruházás építtetője a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, azaz ajánlatkérő.

A FINA törvény, illetve annak módosítása – összhangban a kialakult objektív előre nem látható rendkívüli sürgősséggel – feljogosítja tehát Ajánlatkérőt arra, hogy a Beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.

A fenti törvényt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXVI. törvény teljes mértékben összhangba hozta az eljárásra irányadó közbeszerzési szabályokkal és megfogalmazásokkal, ennek megfelelően ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre hivatkozással hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni.

 

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)Adminisztratív információk

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

Ajánlatok:

PENTA INDUSTRY Kft. (1149 Budapest, Kerepesi út 52.) Adószám: 23199493-2-42.

Tájékoztatás az V.2.5) pont kapcsán: A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók igénybevételre kerülnek.

V.2.1: Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján a Szerződés megkötésétől elállt / azt megtagadta, figyelemmel arra, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt (vö.: Alap Beruházás (tárgyi eljárás az alap beruházáshoz illeszkedő, arra épülő beruházás) teljesítési határidejének jelentős módosítása) mint Megrendelő a szerződés megkötésére és a Penta Industry Kft. mint Vállalkozó a szerződés teljesítésére nem lenne képes.

 

VI.4)Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Kbt. 148. §.

 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:

31/07/2017

Feltöltés ideje: 2017. augusztus 02.
Utoljára módosítva: 2017. augusztus 02.