Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
AntalEva@mnv.hu
Fax:
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_tqfgu6/index.html (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő utca 14-18. "A" épület, 7. emelet
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1011
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon:
+36 14578040
E-mail:
anita.mirko@chsh.hu
Fax:
+36 14578041
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikusan: (URL)

( ) a fent említett címre

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő utca 14-18. "A" épület, 7. emelet
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1011
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon:
+36 14578040
E-mail:
anita.mirko@chsh.hu
Fax:
+36 14578041
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód12:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631300-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés
Szerződés tárgya: „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: 1500000000 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

 

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71631300-3  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri, és esetenként tervellenőri feladatok elvégzése.

Várható kivitelezési munkák: 
Különösen, de nem kizárólagosan műemléki védelem alatt álló építményeken és területen megvalósuló magasépítési munkák, teljes körű vagy részbeni felújítás /átalakítás/ rekonstrukció (szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram, lift, külső munkák, homlokzat és tetőszigetelés, nyílászáró csere, hő- és vízszigetelés, napkollektor és napelemes rendszer kiépítése, állagmegóvás, felújítás), restaurátori munkák, parkolóház egyéb mélyépítési munkák adott esetben speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés vagy résfal), meglévő épületek felújítása/átalakítása, esetleg új épület (ipari célú/középület stb.) kivitelezése.

A feladatokat az ország teljes területére korlátozottan, a szerződés időbeli hatálya alatt megvalósuló előreláthatóan 40 Mrd Ft becsült értékű kivitelezési munkákkal kapcsolatban kell ellátni, az eljárásban (keretmegállapodásban) rögzítettek szerint.

Megbízott által végzendő feladatok/szolgáltatások általánosságban
A komplex szolgáltatást az adott projekt elemeinek megvalósítási fázisaiban kell ellátni, különböző (adott projekt kapcsán megrendelt) tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
- Tervellenőrzés: A tervek műszaki megfelelőségek, program szerinti paramétereinek, rendelet és vonatkozó előírások szerinti tartalmának, költséghatékonyságának, szakágak közötti összehangoltságának, és más, az építés gyors és hatékony megvalósítását célzó paramétereinek vizsgálata/ellenőrzése stb.
- Műszaki ellenőrzés: A megvalósítás teljes folyamatában komplex szakági, folyamatos műszaki ellenőrzés és annak folyamatos dokumentálása, amely többek között magában foglalja a Megbízotti minőségtanúsítás folyamatos számonkérését és ellenőrzését, a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőségellenőrzését, valamint a műszaki teljesítésigazolások ellenőrzését és kiadását. 
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

A Megbízott a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas előírt jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel kell ellássa. Műszaki ellenőr alapvető feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a rögzíti, amely mindenekelőtt utal az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvényre is, de a műszaki ellenőrzést végző cég a szakértő gondosságával a hatályos jogszabályi előírások szerint magas szakmai színvonalon köteles a munkát végezni és felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért is.

Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (műszaki leírás, szerződés).

Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: Mivel a műszaki ellenőr a 191/2009. Korm. rendelet alapján részt vesz a tervek véleményezésében és a beérkezett kalkulációk során tervváltoztatásokkal kapcsolatos változtatásokat készít építtető részére ezért szükséges az ezen gazdaságos és műszaki ésszerűsítések és forrásoldalak egységes kezelésében történő részvétel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Résztvevő munkatársak létszáma, személyi állomány szakmai tapasztalata 40
2 Feladatok széleskörű szoftveres támogatásának vállalása 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám:21 50

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1500000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Adható pontszám 0,00 (legrosszabb)-100,00 (legjobb).
Értékelés: 1-2. részszempontnál abszolút értékelés, 3. részszempontnál fordított arányosítás.
AK az ár szempont tekintetében az ártábla tételeinek súlyozott értékét vizsgálja.
AK a Kbt.105.§(4)bek alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KMban/KDban meghatározottak szerint.

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:
Eljárásban nem lehet (közös) AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)és(2)bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.)Kr.4.§(1)bek szerint az ESPD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
Az ESPDben a GSZ (AT, adott esetben KRBSZ(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt.69.§(4)bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.69.§(11)bek-e szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot, kivétel azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a 321/2015.(X.30.)Kr. előírja.
ATnek a Kbt.67.§(4)bek-e alapján az AAban nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a 321/2015.(X.30.)Kr. rendelkezései [1. §, 8-16. §] szerint kell igazolnia, azzal, hogy a Kbt.62.§(1 bek k)pont kb)alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az AAhoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015.(X.30.)Kr.13.§-a szerint. Az AAnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Nyilvántartásban való szereplés KÖV:
K1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett GSZ esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt.65.§(6)bek alapján közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ATk legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt KÖVnek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
K1) (Közös) AT Kbt.65.§(1)bek c)pontja, továbbá a 322/2015.(X.30.)Kr.8.§(1)bek-e alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Kr.24.§(1)és(5)bek-ére, valamint a Kbt.65.§(6)-(7),(9),(11)bek-ére.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(3)bek.a)pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
ATnek az M1) pontban előírt ALK KÖVnek való megfelelését a 321/2015.(X.30.)Kr.22.§(1)bek-e alapján kell igazolnia. Igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés helye, kezdő-befejező időpontja (év/hó/nap),
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
- szolgáltatás tárgya, mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt ALK feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a REF igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor abban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a REF igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a abban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Kr.21/A.és22.§-ára.
ALK KÖVnek való megfelelés igazolása az ESPDbe foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt.67.§-ában foglaltakra. AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, ESPDben nem szükséges az ALK KÖVnek való megfelelést részletesen feltüntetni. AK előírja, hogy valamennyi érintett GSZ az ESPD IV. „alfa” részének kitöltésével igazolja a jelen AF pontban megadott ALK KÖVnek való megfelelését. A fent ismertetett ALK feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag AK Kbt.69.§(4)bek-e szerinti felkérése esetén szükséges. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt.65.§(7),(9)-(10)bek-eire.

M2) 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(3)bek b)pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Igazolás keretében be kell csatolni:
- amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt KSZGYI feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az AK számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
- amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, KSZGYI feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges);
- egyéb esetben KSZGYI feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges KSZGYI - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a képzettséget bizonyító dokumentum (egyszerű másolat) alapján történik, melyeket az AAnak tartalmaznia kell.
AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Kbt.65.§(6)bek-e alapján az előírt ALK KÖVnek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon KÖVnek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:

M1)A: Legalább nettó 2,5 milliárd Ft beruházási értékű, műemléki rekonstrukciókhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó REF munkával, amely tartalmazott restaurátori felügyeleti munkákat is továbbá a REF tárgya volt fentieken túl tervezési munkák felügyelete is.

M1)B: Mélyépítési munkákra - speciális mélyépítési technológiával (cölöpözés, és/vagy résfalépítés) - vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó REF munkával.

M1)C: Mélygarázs építésére vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása, mely beruházás tartalmazott szerkezetépítést, építészeti munkákat, gépészeti munkákat, erős- és gyengeáramú munkákat is.

M1)D: Legalább nettó 2.500.000.000 Ft beruházási értékű magasépítési beruházásra vonatkozó, a 191/2009. Korm. rendelet 2013. január 1. napjáig hatályos 10. § szerinti komplexitású tervellenőri tevékenységgel egyenértékű tevékenységre vonatkozó REF, mely tekintetében az előbbieknek megfelelő tervellenőri feladatok legalább a következő szakágakra terjedtek ki: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet.

AK befejezés alatt a projekt átadás-átvételi eljárás lezárását érti.
Műemlék alatt a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont szerinti fogalom értendő. Amennyiben az ALK igazolásához nem Magyarországon teljesített REF kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
Ha ugyanazon REF munka több feltételt is teljesít, akkor azt AT valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

M2) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M2)A: Legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik: 
KSZGYI: szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013(VII.11.)Kr. 1.sz. melléklet III.építési műszaki ellenőrzés 1.rész általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 2.pont magasépítési szakterület ME-É jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M2)B: Legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik: KSZGYI: szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013(VII.11.)Kr. 1.sz. melléklet III.építési műszaki ellenőrzés 2.rész szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 2.pont mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület ME-M jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M2)C: Legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik: KSZGYI: szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013(VII.11.)Kr. 1.sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 2.rész szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 3.pont épületgépészeti szakterület ME-G jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M2)D: Legalább 1 fő szakemberrel, aki az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik: KSZGYI: szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013(VII.11.)Kr. 1.sz. melléklet III.építési műszaki ellenőrzés 2.rész szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 4.pont épületvillamossági szakterület ME-V jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Egy szakember több pozícióba is megjelölhető, azaz átfedés megengedett, ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt KÖVnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§(1)és(5)-(6)bek-ben foglaltak szerint, valamint a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek-ei szerint történik.
Számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind AT, mind AV esetében alkalmazni kell.
Mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, biztosíték.
A részletes leírást a KD tartalmazzák.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[x] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

(x) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 3

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/05/02 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/05/02 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[ ] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

Karakterszám korlátozás miatt alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AV=alvállalkozó; KRBSZ=kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet; GSZ=gazdasági szereplő; AA=ajánlat; AF=ajánlati felhívás; KD= közbeszerzési dokumentum; ESPD=egységes európai dokumentum; KM=keretmegállapodás; ALK=alkalmassági; KÖV=követelmény; REF=referencia; KSZGYI=képzettség és szakmai gyakorlati idő.

Eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy AT, vagy az AAban megnevezett AVja elektronikus úton letöltse és a teljes körűen kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot meg kell küldeni fax útján a +3614578041 telefax számra, vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt.41.§(4)bek.ben foglaltakra - az anita.mirko@chsh.hu címre.

AK ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt. Mértéke: 4.000.000 HUF. AT választása szerint teljesíthető Kbt.54.§(2)bek-ben foglaltak szerint, a KDben részletezettek alapján. Befizetés: AK 10032000-01501542 számú számlára. Igazolás: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítővel; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaszerződés vagy készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvénnyel; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.

Kiegészítő tájékoztatás Kbt.56.§-a szerint, és KDban részletezettek szerint.

AK helyszíni bejárást nem tart.

AK a Kbt.35.§(8)bek alapján kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ATk tekintetében.

Nyertes AT köteles felelősségbiztosítást kötni a KDban részletezettek szerint, amely a KM második részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.

Hiánypótlás lehetőségét AK biztosítja, összhangban a Kbt.71.§-ban foglaltakkal. AK a Kbt.71.§(6)bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

AK a Kbt.75.§(2)bek e)pontját nem alkalmazza.

Felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

AAban ATnek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT AVt kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AVkat [Kbt.66.§(6)bek].

AAnak tartalmaznia kell az AF és a KDban meghatározott valamennyi dokumentumot, az ott meghatározott módon.

AK az ATk ALKának feltételeit és igazolásait a minősített ATk hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

IV.2.6) pontban megadott 1 hónap=30 nap.

Jelen eljárás a Kbt.105.§szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. KM alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vö.:eljárás második része) AK a Kbt.105.§(2)bek c)pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

AK jelen eljárás második részében a Kbt. 53.§ (5)-(6)bek-t alkalmazhatja.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159; Mirkó Anita, lajstromszám: 00945

Jelen AFben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. Az AF a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

Feltöltés ideje: 2018. április 11.
Utoljára módosítva: 2018. április 11.