Pályázati Felhívás

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a

Budapest V. kerület belterület 24447/3 helyrajzi számú, természetben 1051 Budapest V. kerület, Erzsébet téren található, 1479 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű ingatlan összesen 72 m2 alapterületű részének

bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kiíró) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázat tárgyát képező ingatlanrész hasznosításának bérleti szerződés keretében történő átengedése.

 

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai, valamint a Kiíró állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatáról szóló 22/2017. vezérigazgatói utasításban foglalt rendelkezések alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlanidejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, Budapest V. kerület belterület 24447/3 helyrajzi szám alatti,természetben a 1051 Budapest, V. kerület, Erzsébet téren található, 1479 m2 alapterületű, kivett közterületmegnevezésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) összesen 72 m2 alapterületű részét (a továbbiakban: Bérlemény) abban– a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – turisztikai információs és szolgáltatási, értékesítési tevékenység folytatása, csomaglogisztika, csomagmegőrzés végzése céljából.

 

Tájékoztató:

 

A Bérlemény adatai:

Ingatlan címe

1051 Budapest V. kerület, Erzsébet tér

Ingatlan helyrajzi száma

24447/3

Ingatlan területe

1479 m2, amelyből a jelen pályázattal érintett terület 72 m2

Ingatlan megnevezése

kivett közterület

Ingatlan tulajdonosa

Magyar Állam

Tulajdoni hányad

1/1

Használati viszony

a Bérleményből 36 m2 jelenleg jogcím nélküli használó használatában

Műemléki besorolás

-

 

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat tárgyát kizárólag az ingatlan összesen 72 m2 alapterületű része képezi, amely kizárólag földterületet jelent, felépítmény nem képezi a pályázat tárgyát.

 

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Bérlemény 36 m2 alapterületű része jelenleg jogcím nélküli használattal terhelt, azonban a jogcím nélküli használatot Kiíró a nyertes pályázóval történő bérleti szerződés megkötéséig megszünteti.

Amennyiben a jogcím nélküli használó a használattal Kiíró felszólítása ellenére nem hagy fel, úgy a jelen Tájékoztató 4. számú mintanyilatkozatának 4. pontjában rögzítésre került, hogy a Kiíró, mint bérbeadó a Bérlemény birtokának átruházását oly módon valósítja meg, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:3. § (4) bekezdése alapján a dolog kiadása iránti igényét ruházza át a nyertes pályázóra, mint bérlőreazzal, hogy Kiíró a Bérlemény nyertes pályázó, mint bérlő általi tényleges birtokba kerülése kapcsán minden felelősséget kizár. A Kiíró tehát ez esetben a Ptk. 5:3. § (4) bekezdésére utalással a Bérlemény kiadása iránti igényét ruházza át a szerződéssel a nyertes pályázó részére, tehát a Kiírót illető kiadás iránti igény érvényesítésére a nyertes pályázó lesz jogosult.

A dolog kiadása iránti igény átruházása kapcsán Kiíró jogszavatosságát és minden felelősségét kizárja, azzal kapcsolatosan nyertes pályázó semmilyen igényt sem a Magyar Állammal, sem az MNV Zrt.-vel szemben nem támaszthat.

 

Kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy amennyiben a nyertes pályázó a Bérleményen műtárgyat, pavilont, installációt kíván elhelyezni, a műtárgy, pavilon, installáció kihelyezését előzetesen az illetékes kerületi önkormányzatnál, településképi követelményeknek való megfelelés tárgyában, engedélyeztetnie kell. Az illetékes kerületi önkormányzat döntésében foglaltakért Kiíró nem vállal felelősséget, azzal kapcsolatban pályázók sem most, sem később, sem Kiíróval, sem a Magyar Állammal szemben igény érvényesítésére nem jogosultak, mivel az illetékes kerületi önkormányzat döntését Kiírótól függetlenül hozza meg.

 

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Bérleményen folytatni tervezett tevékenységhez valamennyi, a hatályos jogszabályok és önkormányzati rendeletek szerint szükséges engedély beszerzése a Bérlőt terheli.

 

A Bérleményről bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, a Bérlemény megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A Tájékoztató mellékletét képezi:

  • 1. sz. melléklet: helyszínrajz

 

A Tájékoztató 4. sz. mintanyilatkozatában foglalt bérleti szerződés rendelkezései határozzák meg a hasznosítás részleteit, így a jelen pályázati felhívás azokat teljes egészében nem ismétli meg. Így elengedhetetlen, hogy a Pályázók a jelen pályázati felhíváson túl a Tájékoztatóval együtt a bérleti szerződés tervezetét is részleteiben átolvassák és értelmezzék az ajánlattételt megelőzően.

 

A Tájékoztatóban foglaltak előzetes tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen előfeltétele. Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy amennyiben a Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadják el, úgy érvényesen a pályázati eljárásban nem vehetnek részt. A Tájékoztató a Kiíró Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) vásárolható meg, 2018. január 15. napjától 2018. február 14. napjáig, hétfői napokon 8:30-12:00 óra között, szerdai napokon 13:00-16:30 óra között, amelynek ára bruttó 50.000,- Ft. A Tájékoztató árát a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekk befizetésével, vagy a Tájékoztató árának a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára történő átutalásával kell Kiíró részére teljesíteni. A csekk, vagy az átutalási bizonylat Kiíró Ügyfélszolgálatán történő bemutatása a Tájékoztató átadásának előfeltétele.

 

A Tájékoztató titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

 

A Kiíró a Tájékoztató megvásárlásáról a pályázó nevére igazolást állít ki, amelyet a pályázónak az ajánlatához csatolni kell.

 

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető, az 1.404.000,- Ft+ÁFA, azaz egymillió-négyszáznégyezer forint plusz általános forgalmi adó. A bérleti díjat a pályázat nyertese, havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el. A turisztikai információs és szolgáltatási, értékesítési tevékenység folytatása, és csomaglogisztika, csomagmegőrzés folytatásához szükséges közüzemi költségeket a bérleti díj nem tartalmazza. A Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő közüzemi díjakat a nyertes pályázó az ingatlan üzemeltetését ellátó KIVING Kft. felé fizeti meg, a KIVING Kft. által kiállított számla alapján – a számla keltét követő 20 napon belül – átutalással.

 

Kiíró a pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el. A pályázatot az érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb összegű ajánlatot benyújtó pályázó nyeri. Több azonos értékű érvényes ajánlat esetén a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással választja ki a nyertes pályázó személyét.

 

 

Pályázati biztosíték nyújtása:

A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához köti. A pályázónak pályázati biztosítékként 4.212.000,- Ft-ot, azaz négymillió-kettőszáztizenkétezer forintot a Tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell megfizetnie.

 

A pályázati biztosítékot a Kiírónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501542-00000000 számúszámlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie. Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőt: "Budapest V. belterület 24447/3 helyrajzi számú ingatlan 72 m2 alapterületű része pályázati biztosíték az MNV Zrt. javára".

 

Az ajánlathoz mellékelni szükségesa pályázati biztosíték összegének, azaz 4.212.000,- Ft, azaz négymillió-kettőszáztizenkétezer forint Kiíró számláján történő jóváírásáról szóló igazolást.

 

 

 

Pályázat benyújtása:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14. 17:00 óra

 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Pályázók kötelesek ajánlataikat cégjegyzés / feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, a jelen részletes tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, legalább öt (5) példányban – ebből egy (1) példányt

a)         minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél eredeti aláírással) illetve a meghatalmazott aláírásával, folyamatosarab gépelt vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva, (üres oldalakat áthúzva) és

b)         roncsolás mentesen (állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint  

c)         zsineggel összefűzve, vagy kötött formában,

a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázati felhívás közzétételétől a pályázat benyújtására nyitva álló határideje lejártáig, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott útján a Kiíró Központi Érkeztető és Postázójában (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) benyújtani.

 

A borítékon fel kell tüntetni:

- a címzést,

- a pályázat tárgyát,

- a „Ajánlat”kifejezést,

- a következő jeligét: „Pályázat –Budapest V. belterület 24447/3 helyrajzi számú ingatlan 72 m2 alapterületű része”,

- az illetékes szervezeti egység nevét (Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság),

- valamint a következő feliratot: „A bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható fel!”.

A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. 

A postai úton megküldött pályázatnak a Kiíró címére (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) még a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

 

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A pályázatok személyes benyújtására hétfőtől csütörtökig 8:10 óra és 17:00 óra között, pénteken 8:10 óra és 14:30 óra között, a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 17:00 óra között van lehetőség, a Kiíró címén (amely egyben a székhelye is).

Amennyiben a pályázat a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett pályázatokat jogosult felbontani és azt a pályázó részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy a pályázat – annak elkésettsége okán – a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a pályázó viseli.

 

A formanyomtatványokban megfogalmazott szövegre vonatkozó kézírással vagy más módon tett kiegészítés nem lehetséges.

 

 

Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő, azaz (2018. február 14.) lejártát követően a benyújtott pályázatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi nettó bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek. Ennek keretében Kiíró többek között az esetlegesen hibásan benyújtott mintanyilatkozatok helyesbítésére hívhatja fel a pályázót.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától, azaz (2018. február 14.) számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztató 11.2. pontja alapján eredménytelennek minősíti.

 

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

 

 

Az ajánlatok felbontása:

 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága ajánlattételi határidő lejártát követő 2 munkanapon belül bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

 

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 

- az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tízedik napig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja,

- az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,

- a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

- a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetőleg a Tájékoztató 12. pontjában és azok alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes pályázó által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,

- a nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be a Polgári Törvénykönyv szerződés-átruházásra vonatkozó szabályai szerint jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződést ennek megfelelő módosítására,

- a bérleti szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem élhet,

- ha a pályázó az Nvt. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró ok alá esik vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor a pályázó pályázatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés felmondására jogosult.

 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a pályázó kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

 

 

Érvényes a pályázat, ha:

- megfelel a Pályázati felhívásban, a Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;

- azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;

- a pályázat tartalmazza a Tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a Tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került,

- a pályázó a pályázatot a jelen pályázati felhívásban és a Tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,

- a pályázó a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,

- a pályázóval a jelen pályázati felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására,

- a pályázó a Tájékozatót megvásárolta,

- a pályázó a pályázati biztosítékot a Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,

- a pályázó a Tájékoztatóban foglalt pénzügyi, gazdasági alkalmassági kritériumoknak megfelel.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

 

 

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik résztvevő az eljárás tisztaságát vagy valamely pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik résztvevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnv.hu honlapon olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető dr. Tajti Zsuzsanna elhelyezési jogi menedzsertől (Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Telefonszám: +36-1/237-4400/2327).

 

Feltöltés ideje: 2018. január 15.
Utoljára módosítva: 2018. január 15.