Pályázati Felhívás

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a

Felsőpetény belterület 19 helyrajzi számú, természetben 2611 Felsőpetény, Petőfi utca37. sz. alatt található ingatlan

bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kiíró) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázat tárgyát képező ingatlan hasznosításának bérleti szerződés keretében történő átengedése.

 

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai, valamint a Kiíró állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatáról szóló 22/2017. vezérigazgatói utasításban foglalt rendelkezések alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított 15 éveshatározott idejű (amely időszak az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható) bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, Felsőpetény belterület 19 helyrajzi szám alatti,természetben a 2611 Felsőpetény, Petőfi utca 37. sz. alatt található 80536 m2 alapterületűkivett nevelőotthon és park megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: ingatlan/ Bérlemény), abban– a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelő tevékenység folytatása céljából.

 

Tájékoztató:

 

Az ingatlanról bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, ingatlan megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A Tájékoztató mellékletét képezi:

  • 1. sz. melléklet: Koncepcióterv minimális tartalma

 

A Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen feltétele. A Tájékoztató bruttó 50.000,- Ft előzetesen, a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekken, vagy a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára átutalással megfizetett összeg ellenében vásárolható meg a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekken, vagy a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára átutalással megfizetett összeg ellenében vásárolható meg a Kiíró Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) hétfői napokon 8:30-12:00 óra között, szerdai napokon 13:00-16:30 óra között.

 

 

A Bérlemény kulturális, egészségügyi, rekreációs, tudományos vagy turisztikai célra hasznosítható.

 

Pályázni így egyrészt a vállalt bérleti díj megjelölésével, valamint a vállalni tervezett beruházási koncepciótervvel lehet, a Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az Ajánlattevő a vállalt beruházási munkáit a bérlet első (legfeljebb) 30 hónapja alatt végezheti el. A beruházás – Kiíró által elismert – értékét a szerződés hatálya alatt előírt és esedékessé vált összes Bérleti Díj 85%-ánakmértékéig, de legfeljebb 117.000.000,- Ft összegig aKiíró megtéríti a nyertes Ajánlattevő részére akként, hogy az a bérleti díj követelésbe beszámításra kerül. A beruházás, a megtérítés és a beszámítás további szabályait a Bérleti Szerződés tartalmazza.

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró a pályázatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerintértékeli:

 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, valamint az azok súlyát meghatározó szorzószámok (súlyszámok):

 

 

RÉSZSZEMPONT

SÚLYSZÁM

1.

Ajánlati ár (havi bérleti díj nettó összege)

– nettó Ft/hónap

50

 

2.

Beruházási vállalás az épület(ek) tekintetében – nettó Ft

20

 

3.

Beruházási vállalás a kert tekintetében – nettó Ft

20

4.

Az Ingatlan nagyközönség számára történő láthatóságának biztosítása – igen / nem

10

 

 

Az 1. értékelési részszempont (Ajánlati ár) esetében ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni a Felolvasólapon. Kiíró az nettó ajánlati árat bírálja, mely a havi bérleti díj nettó összegét (nettó … Ft/hónap) tartalmazza a Tájékoztató 5.1. pontjának figyelembe vételével.

A Kiíró által meghatározott minimális havi nettó bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető, az 765.000,-+ÁFA/hó, azaz hétszázhatvanötezer forint plusz általános forgalmi adó.

 

A 2. értékelési részszempont (Beruházási vállalás az épületek tekintetében) esetében a Koncepciótervet, annak értéke, megvalósíthatósága, műszaki, pénzügyi megalapozottsága, időbeli ütemezése, és a hosszú távú értéknövekedés szempontjából veszi figyelembe a Tájékoztató 5.1 pontjának figyelembe vételével.

 

A 3. értékelési részszempont (Beruházási vállalás a kert tekintetében) esetében a Koncepciótervet, annak értéke, megvalósíthatósága, műszaki, pénzügyi megalapozottsága, időbeli ütemezése, és a hosszú távú értéknövekedés szempontjából veszi figyelembe a Tájékoztató 5.1 pontjának figyelembe vételével.

 

A 4. értékelési részszempont (Látogathatóság biztosítása) kapcsán pozitív elbírálás alá esik („igen”) amennyiben Ajánlattevő a teljes bérleti időszak alatt (lehetséges kivétel: Beruházási időszak) Bérlemény, illetve annak egy része tekintetében állandó, illetve ideiglenes jelleggel biztosítja a bejutást a széles nagyközönség számára természeti és kulturális értékek bemutatása, népszerűsítése körében. E körben Ajánlattevő köteles részletesen bemutatni kapcsolódó megajánlását.

 

Több azonos értékű érvényes ajánlat esetén a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással választja ki a nyertes pályázó személyét.

 

Pályázati biztosíték nyújtása:

A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához köti. A pályázónak pályázati biztosítékként 3.000.000,- Ft-ot, azaz hárommillió forintot a Tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell megfizetnie.

 

A pályázati biztosítékot az MNV Zrt.-neka Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501542-00000000 számúszámlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie. Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőt: "Felsőpetény belterület 19 hrsz.-ú ingatlan - pályázati biztosíték az MNV Zrt. javára".

 

Az ajánlathoz mellékelni szükségesa pályázati biztosíték összegénekmegfizetéséről szóló igazolást.

 

Az Óvadékok részletes szabályait a Tájékoztató tartalmazza.

 

Pályázat benyújtása:

 

Az Ajánlattevők kötelesek ajánlataikat cégjelzés/feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, legalább öt (5) példányban - ebből egy (1) példányt

a)  minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél eredeti aláírással) vagy a meghatalmazott aláírásával, folyamatos arab számos gépelt vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva, (üres oldalakat áthúzva) és

b) roncsolás mentesen (állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint

c) összekötött formában

a Tájékoztatóban megjelölt, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, a megadott helyen, személyesen vagy meghatalmazott útján magyar nyelven benyújtani.

 

A borítékon fel kell tüntetni a címzést, a pályázat tárgyát, valamint a kötelezően feltüntetendő szöveget az alábbiak szerint:

 

Címzés:                  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodás Igazgatóság

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

 

Pályázat tárgya:     „PÁLYÁZAT Felsőpetény belterület 18 helyrajzi számú, 2611 Felsőpetény, Petőfi utca 37. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat keretében, bérleti szerződés útján történő hasznosítására”

 

Kötelező szöveg:   „Ajánlat”

"A bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható fel!"

 

Külföldi pályázó magyar nyelvű példány mellett angol nyelven is benyújthatja ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. Az ajánlat részét képező, eredetileg nem magyar nyelven készült iratokról az Ajánlattevő hiteles (OFFI által készített vagy hitelesített) magyar nyelvű fordítást köteles csatolni.

 

Az ajánlatokat a benyújtásra megjelölt címre a benyújtására nyitva álló határidőn belül, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. A meghatalmazás meglétét az ajánlatot átvevő személy ellenőrzi.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. december 20. 10:00 óra

 

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Érkeztető és Postázó

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

 

Az Ajánlattevő köteles a benyújtott példányok közül az eredeti vagy egy eredeti példányt megjelölni "EREDETI" felírással. Ha a pályázó ezt elmulasztja, Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az "EREDETI"-ként megjelölt, illetve kiválasztott ajánlatban foglaltak az irányadóak.

 

Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

 

Ajánlati kötöttség:

 

A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy az Ajánlattevő az ajánlat benyújtásának határidejétől (2017. október 19.) számított 60 (hatvan) napi időtartamra ajánlati kötöttséget vállaljon. A Kiíró fenntartja továbbá magának azt a jogot, hogy a pályázót a pályázati eljárás során legfeljebb egy alkalommal az ajánlati kötöttségének legfeljebb 30 (harminc) nappal történő meghosszabbítására hívja fel.

 

Az Ajánlattevőnek (konzorcium esetén valamennyi tagnak) a Vhr. 36. §-ának (4) bekezdés a) és b) pontja alapján a Tájékoztató 5. számú mintanyilatkozatábankell a Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról, az ajánlati kötöttség vállalásáról, a Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról és az általa vállalt szolgáltatásokról és kötelezettségekről nyilatkozatot tennie.

 

Az ajánlatok felbontása:

 

Az ajánlatok bontására az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor. Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontásán a Kiíró lehet jelen, melyre 2017. december 20. napján 11:30 órakor kerül sor, a Kiíró Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

 

Kiíró a pályázati ajánlatok bontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Az ajánlatok bontását követően a Kiíró, illetve a Kiíró által kijelölt Értékelő Bizottság megvizsgálja és értékeli az ajánlatokat, beleértve azok érvényességét és az értékelési szempont szerinti minősítését.

 

A Kiíró, illetve az Értékelő Bizottság jogosult megvizsgálni az Ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, ennek során ellenőrizheti a csatolt dokumentumok eredetiségét.

 

Az ajánlatok elbírálására 2017. január 19. napjáig kerül sor. Az elbírálási határidőt a Kiíró egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelenségének feltételei nem állnak fenn, a Kiíró a pályázatot eredményesnek minősíti és dönt annak eredményéről.

 

A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban közli valamennyi Ajánlattevővel. A pályázat eredményének közlése nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget, arról a Kiíró külön döntést hoz. A Kiíró a pályázat eredményét a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Amennyiben a Kiíró mégsem köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel, részére a pályázati biztosíték kamat nélkül visszajár és a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés elmaradására hivatkozással semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt Kiíróval szemben.

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

- a pályázatot a 41. § (6) bekezdésében megjelölt okból eredménytelennek nyilvánítsa,

- a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a 41. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön,

- a Vhr. 34. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja

- kivételesen, indokolt esetben - a pályázat beadási határidejét megelőző 10. napig módosítsa, illetve kiegészítse, módosítsa a pályázati felhívást, illetve a Tájékoztatót is azzal, hogy a módosítását ugyanolyan módon hozza az érintett, ajánlattételre felhívottak tudomására, mint az eredeti dokumentumot. A Tájékoztató módosítása esetén az Ajánlattevőket a Kiíró közvetlenül értesíti.

- a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt – a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken és módon megjelentetett hirdetménnyel – visszavonja.

- a bérleti szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem élhet.

 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a pályázó kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

 

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:

  • azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, és
  • a pályázó a pályázati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, és
  • a Tájékoztatót megvásárolta, és
  • a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a Kiíró által a Tájékoztató pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg, további feltételek támasztása nélkül, kitöltve, elfogadólag, aláírva, a meghatározott mellékletekkel együtt benyújtja, (A formanyomtatványokban megfogalmazott szövegre vonatkozó kézírással vagy más módon tett kiegészítés esetén a formanyomtatvány nyilatkozat egésze érvénytelen.) és
  • ajánlatát folyamatos sorszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, valamennyi oldalát - közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal - igazolt képviselője aláírásával ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon, összefűzve nyújtja be, és
  • ha az ajánlat megfelelt a Pályázati Felhívásban és a Tájékoztatóban, illetve a jogszabályban foglaltaknak.

 

Amennyiben a jelen Pályázati Felhívás és a Tájékoztató eltérést tartalmaz, úgy a Tájékoztató az irányadó.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

 

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve, ha az Ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnv.hu honlapon olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető MNV Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda, Salgótarjáni Iroda, telefon: 06-40-416-143.

 

Feltöltés ideje: 2017. november 20.
Archívumba került: 2018. január 15.