Pályázati Felhívás

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:MNV Zrt.; székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest II. kerület belterület 54281 helyrajzi számú,

természetben a 1028 Budapest II. kerület, Templom utca 12. sz. alatt található ingatlannak és az abban található ingóságoknak bérleti szerződés útján történő hasznosítására és abban szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozóan

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kiíró) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázat tárgyát képező ingatlan és ingóságok hasznosításának bérleti szerződés keretében történő átengedése.

 

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai, valamint a Kiíró állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatáról szóló 22/2017. vezérigazgatói utasításban foglalt rendelkezések alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított 5 év (továbbá az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján legfeljebb további 5 év) határozottidejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a Budapest II. kerület belterület 54281 helyrajzi szám alatti,természetben a 1028 Budapest II. kerület, Templom utca 12. sz. alatt található, 8375 m2 alapterületű, kivett kórház megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: ingatlan) és az abban található, a Tájékoztató 1. sz. mellékletében foglalt ingóságokat (a továbbiakban: ingóságok, a továbbiakban ingatlan és ingóságok együttesen: Bérlemény), abban– a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása céljából.

 

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Bérlemény 2018. február 28. napjáig tartó határozott idejű szerződés alapján használattal terhelt, azonban Kiíró a használatot a nyertes pályázóval történő bérleti szerződés megkötéséig megszünteti.

Amennyiben a használó a használattal Kiíró felszólítása ellenére a szerződéskötés napjáig nem hagy fel, úgy a jelen Tájékoztató 4. számú mintanyilatkozatának 4. pontjában rögzítésre került, hogy a Kiíró, mint bérbeadó a Bérlemény birtokának átruházását oly módon valósítja meg, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:3. § (4) bekezdése alapján a dolog kiadása iránti igényét ruházza át a nyertes pályázóra, mint bérlőreazzal, hogy Kiíró a Bérlemény nyertes pályázó, mint bérlő általi tényleges birtokba kerülése kapcsán minden felelősséget kizár. A Kiíró tehát ez esetben a Ptk. 5:3. § (4) bekezdésére utalással a Bérlemény kiadása iránti igényét ruházza át a szerződéssel a nyertes pályázó részére, tehát a Kiírót illető kiadás iránti igény érvényesítésére a nyertes pályázó lesz jogosult.

A dolog kiadása iránti igény átruházása kapcsán Kiíró jogszavatosságát és minden felelősségét kizárja, azzal kapcsolatosan nyertes pályázó semmilyen igényt sem a Magyar Állammal, sem az MNV Zrt.-vel szemben nem támaszthat.

 

Tájékoztató:

 

Az ingatlan a Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1920-32 között vadászkastélyként és nyaralóként (majd állandó lakhelyként) használt, kibővített épületegyüttes, mai ismertebb nevén a Klebelsberg Kúria.

 

Az ingatlan a miniszter halála,illetve az államosítás után oktatóközpontként, forradalmi főhadiszállásként, iskolaként, üdülőként, tüdőszanatóriumként, illetve pszichiátriai osztályként is funkcionált. Az ingatlan 2008-ban került vissza újra állami tulajdonba.

A kastély és a hozzátartozó park rekonstrukciója mára befejezett.

A jelenlegi épületegyüttes hat épületrészre bontható:

1.épület: főépület, kastély – 347,95 m2

2.épület: villaépület, svájci lak – 401,53 m2

3.épület: középső, gazdasági épület – 95,90 m2

4.épület: emeletes összekötő szárny – 267,69 m2

5.épület: utcai – barokk stílusú – gazdasági épület – 300,41 m2

6. épület: átkötő folyosó – 48,60 m2

összesen: 1462,2 m2

A telek összközműves, a vezetékes víz, csatorna, elektromos áram és gáz közműhálózat a területen kiépített, az ingatlan önálló közműellátással, saját fogyasztásmérőkkel rendelkezik.

Az ingatlan területén szabadon állóan helyezkedik el az ún. Klebelsberg kastély, mely három, az utcával párhuzamos épületszárnyból, az azokat összekötő szárnyakból, valamint egy villaépületből áll.

 

Az ingatlan funkciója rendezvényhelyszín és emlékház, szálláshely-kapacitással.

 

- Szálláshely-kapacitás:

A Bérleményben 26 db classic kétágyas szoba, 1 db apartman és 1 db lakosztály található, amelyekből egy akadálymentesített. A Bérleményben mintegy 60 fő elszállásolása lehetséges.

 

- Rendezvényhelyszín és emlékház:

A Bérleményben két kiállítótér/tárgyaló/előadóterem található, amelyek közül az egyik 48, a másik 24 fő elhelyezésére alkalmas. Állófogadás esetén akár nagyobb közösség befogadására is képesek.

 

- Étterem helyzete:

A Bérleményben étterem nem található, kizárólag melegítő konyha, amely reggeliztetésre alkalmas. Étterem kialakítása a Bérleményben nem lehetséges. A Bérlemény étkezőtere 16 fő egyszerre történő reggeliztetésére alkalmas.

 

A pályázó a részletes tájékoztató 4. számú mellékletében foglalt bérleti szerződés szövegének elfogadásával vállalja, hogy amennyiben az emlékhelyként is funkcionáló, Klebelsberg Kunó korabeli bútorokkal berendezett szalon, valamint a könyvtárszoba rekonstrukciója muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő műtárgyakat mutat be, a hasznosítás során a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38. §-a irányadó. A pályázat nyertese a Bérleményben található, kulturális szempontból kiemelt jelentőségű helyiségeket, azaz Klebelsberg Kunó dolgozószobáját (könyvtárszoba) és a korabeli bútorokkal berendezett szalont, tárlatvezetővel, ingyenesen látogathatóvá teszi az érdeklődők számára. A látogathatóság biztosításának elmulasztása esetén Kiíró a bérleti szerződést felmondhatja.

 

Pályázó Pályázati ajánlata benyújtásával elfogadja, hogy a Bérleményben, mint rendezvényhelyszín fő funkciójaként a Klebelsberg örökséghez méltó tehetséggondozó, tudományos és kulturális programok szervezése priorizált, abban állami, önkormányzati rendezvények megtartása várható és ezzel összefüggésben elfogadja, hogy a Bérleményben Kiíró, vagy más, állami vagy önkormányzati szerv ilyen jellegű rendezvény megtartását kérje. Ezen kötelezettségével összefüggésben pályázó vállalja, hogy az ilyen rendezvények megszervezésével összefüggésben a kijelölt állami, önkormányzati szervvel együttműködik, illetve hogy ezen rendezvények megtartása elsőbbséget élvez.

 

Figyelemmel a Bérlemény kiemelt kulturális jellegére, a Bérleményben jóerkölcsbe ütköző tevékenység nem folytatható, abban kaszinó vagy más szerencsejáték szervezésére vagy nyújtására irányuló üzlet, szórakozóhely, szexipari szolgáltatások nyújtására irányuló helyiség nem létesíthető. Ezen feltétel megsértése esetén Kiíró a bérleti szerződést felmondhatja.

 

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy Pályázónak, vagy a tulajdonosi körébe tartozó más szervezetnek (amely alatt Kiíró azt érti, hogy a pályázó cég és a tevékenységet igazoló cég ugyanazon tulajdonos személy 100 %-os tulajdonában áll) legalább 8 év szálláshely-szolgáltatási tevékenységi, szállodaüzemeltetési és rendezvényszervezési gyakorlattal, tapasztalattal kell rendelkeznie, amelyet hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Ezzel Kiíró lehetővé teszi, hogy a jelen pályázatra projektcég nyújtson be pályázati ajánlatot. Pályázó ennek keretében köteles benyújtani legalább 3 db, rendezvények megszervezésével kapcsolatos referenciát, szolgáltató cége tevékenységének, portfóliójának bemutatását, szálláshelyeinek működési engedélyét.

 

A pályázat nyertese a megkötött bérleti szerződést közjegyzői okiratba köteles foglalni, a közjegyzői okiratba foglalás a szerződés hatályba léptető feltétele. A közjegyzői okiratba foglalás költségei szerződéskötés esetén az MNV Zrt.-vel szerződő felet terhelik.

 

A Bérleményről bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, a Bérlemény megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

 

A Tájékoztató mellékletét képezi:

  • 1. sz. melléklet: ingólista

 

A Tájékoztatóban foglaltak előzetes tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen előfeltétele. Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy amennyiben a Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadják el, úgy érvényesen a pályázati eljárásban nem vehetnek részt. A Tájékoztató a Kiíró Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) vásárolható meg, 2018. február 6. napjától 2018. március 8. napjáig, hétfői napokon 8:30-12:00 óra között, szerdai napokon 13:00-16:30 óra között, amelynek ára 50.000,- Ft. A Tájékoztató árát a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekk befizetésével, vagy a Tájékoztató árának a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára történő előzetes átutalásával kell Kiíró részére teljesíteni. A csekk, vagy az átutalási bizonylat Kiíró Ügyfélszolgálatán történő bemutatása a Tájékoztató átadásának előfeltétele.

A Tájékoztató titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A Kiíró a Tájékoztató megvásárlásáról a pályázó nevére igazolást állít ki, amelyet a pályázónak az ajánlatához csatolni kell.

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró által meghatározott minimális havi nettó bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető, az

- a bérleti jogviszony 1. hónapjának első napjától 18. hónapjának utolsó napjáig 592.000,- Ft+ÁFA/hó, azaz ötszázkilencvenkétezer forint + általános forgalmi adó,

- a bérleti jogviszony 19. hónapjának 1. napjától 60. hónapjának utolsó napjáig 1.130.000,- Ft+ÁFA/hó, azaz egymillió-százharmincezer forint + általános forgalmi adó,

- illetőleg, amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződés 5 év határozott idejének leteltét követően az Nvt. 11. § (10) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élni kíván, azaz a szerződés időtartamát egy alkalommal, legfeljebb öt évvel meg kívánja hosszabbítani, és ezt a Kiíró felé a bérleti szerződésben meghatározott időpontig bejelenti, amely alapján a Felek a bérleti szerződés határozott idejét közös megegyezéssel meghosszabbítják, úgy a bérleti jogviszony 61. hónapjától a bérleti jogviszony fennállásáig, de legfeljebb a bérleti jogviszony 120. hónapjának utolsó napjáig 1.242.000,- Ft+ÁFA/hó, azaz egymillió-kettőszáznegyvenkettőezer forint + általános forgalmi adó.

A bérleti díjat a pályázat nyertese, havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el.

A Bérlemény működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket a bérleti díj nem tartalmazza, melyre való tekintettel a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötését követően, a Bérlemény birtok-átruházásának napjától számított 10 napon belül köteles a fogyasztóváltozást bejelenteni a közüzemi szolgáltatóknál. A közüzemi díjakat a pályázat nyertese a közüzemi órák nevére való átírásának időpontjától kezdődően közvetlenül a szolgáltatók felé fizeti meg. A közüzemi órák pályázat nyertese nevére történő átírásának időpontjáig felmerülő közüzemi díjak továbbszámlázása utólag történik, külön számla kiállításával, a közüzemektől megkapott, a Kiíró rendelkezésére bocsátott számla alapján, mely számla fizetési határideje a számla kiállítását követő 15. nap.

 

Kiíró a pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor a megajánlott havi nettó bérleti díj mértéke alapján bírálja el. A pályázatot az érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb összegű ajánlatot benyújtó pályázó nyeri. Több azonos értékű érvényes ajánlat esetén a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással választja ki a nyertes pályázó személyét.

 

Kiíró rögzíti, hogy a legmagasabb összegű ajánlat számítása az alábbiak szerint valósul meg:

Kiíró a 3.1. pontban foglaltak alapján összeadja az adott időszakra ajánlott nettó bérleti díjat a teljes jogviszony vonatkozásában, így a bérleti díj az első 18 hónapra megajánlott nettó bérleti díj, majd a következő 42 hónapra megajánlott nettó bérleti díj és a fennmaradó, esetleges meghosszabbítás esetén fennálló 60 hónapra megajánlott nettó bérleti díj összege, azaz a bérleti díj összege = (18 x Bérleti díj 1) + (42 x Bérleti díj 2) + (60 x Bérleti díj 3).

 

Pályázati biztosíték nyújtása:

A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához köti. A pályázónak pályázati biztosítékként 1.776.000,- Ft-ot, azaz egymillió-hétszázhetvenhatezer forintot a Tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell megfizetnie.

 

A pályázati biztosítékot a Kiírónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501542-00000000 számúszámlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie. Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőt:

"A Klebelsberg Kúria hasznosítása – pályázati biztosíték az MNV Zrt. javára".

 

Az ajánlathoz mellékelni szükségesa pályázati biztosíték összegének, azaz 1.776.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhetvenhatezer forint Kiírószámláján történő jóváírásáról szóló igazolást.

 

Pályázat benyújtása:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 8. 17:00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Pályázók kötelesek ajánlataikat cégjelzés / feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, a jelen részletes tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, legalább öt (5) példányban – ebből egy (1) példányt

a)         minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél eredeti aláírással) illetve a meghatalmazott aláírásával, folyamatosarab gépelt vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva, (üres oldalakat áthúzva) és

b)         roncsolás mentesen (/ állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint  

c)         zsineggel összefűzve, vagy kötött formában,

a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázati felhívás közzétételétől a pályázat benyújtására nyitva álló határideje lejártáig, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott útján a Kiíró Központi Érkeztető és Postázójában (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) benyújtani.

 

A borítékon fel kell tüntetni:

- a címzést,

- a pályázat tárgyát,

- a „Ajánlat”kifejezést,

- a következő jeligét: „A Klebelsberg Kúria hasznosítása”

- az illetékes szervezeti egység nevét (Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság),

- valamint a következő feliratot: „A bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható fel!”.

A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. 

A postai úton megküldött pályázatnak a Kiíró címére (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) még a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

 

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A pályázatok személyes benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:10 óra és 17:00 óra között, pénteken 8:10 óra és 14:30 óra között, a pályázat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 8:10 óra és 17:00 óra között van lehetőség, a Kiíró címén (amely egyben a székhelye is).

Amennyiben a pályázat a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett pályázatokat jogosult felbontani és azt a pályázó részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy a pályázat – annak elkésettsége okán – a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) a pályázó viseli.

 

A formanyomtatványokban megfogalmazott szövegre vonatkozó kézírással vagy más módon tett kiegészítés nem lehetséges.

 

Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő lejártát, azaz 2018. március 8. napját követően a benyújtott pályázatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi nettó bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek. Ennek keretében Kiíró többek között az esetlegesen hibásan benyújtott mintanyilatkozatok helyesbítésére hívhatja fel a pályázót.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától, azaz 2018. március 8. napjától számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztató 11.2. pontja alapján eredménytelennek minősíti.

 

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, a pályázó ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

 

Az ajánlatok felbontása:

 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 munkanapon belül bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

 

 

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 

- az ajánlattételi határidő lejártát megelőző tízedik napig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja,

- az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,

- a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

- a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetőleg a Tájékoztató 12. pontjában és azok alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes pályázó által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,

- a nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be a Polgári Törvénykönyv szerződés-átruházásra vonatkozó szabályai szerint jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződést ennek megfelelő módosítására,

- a bérleti szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem élhet,

- ha a pályázó az Nvt. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró ok alá esik vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor a pályázó pályázatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés felmondására jogosult.

 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a pályázó kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

 

Érvényes a pályázat, ha:

- megfelel a Pályázati felhívásban, a Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;

- azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;

- a pályázat tartalmazza a Tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a Tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került,

- a pályázó a pályázatot a jelen pályázati felhívásban és a Tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,

- a pályázó a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,

- a pályázóval a jelen pályázati felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására,

- a pályázó a Tájékozatót megvásárolta,

- a pályázó a pályázati biztosítékot a Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,

- a pályázó a Tájékoztatóban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak megfelel.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

 

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik résztvevő az eljárás tisztaságát vagy valamely pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik résztvevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnv.hu honlapon olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető dr. Tajti Zsuzsanna elhelyezési jogi menedzsertől (telefonszám: +36-1/237-4400/2327) vagy Balogh Árpád üzemeltetési csoportvezetőtől (telefonszám: +36 70 6544549).

Feltöltés ideje: 2018. február 06.
Utoljára módosítva: 2018. február 06.