Pályázati Felhívás

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a

Tihany belterület 1874 és 1875 helyrajzi számú, természetben a 8237 Tihany, Rév utca 7. sz. alatt található ingatlanok és az azokban található ingóságok

bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan

 

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a jelen pályázati felhívásban és a részletes tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Kiíró) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a pályázat tárgyát képező ingatlanok és ingóságok hasznosításának bérleti szerződés keretében történő átengedése.

 

A Kiíró a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), Vtv. és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai, valamint a Kiíró állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatáról szóló 22/2017. vezérigazgatói utasításban foglalt rendelkezések alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított 15 éves határozott idejű (amely időszak az Nvt. 11. § (10) bekezdésében foglalt lehetőség alapján egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható) bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a Tihany belterület 1874 helyrajzi szám alatti, 422 m2 alapterületű, kivett saját használatú út megnevezésű, valamint a Tihany belterület 1875 helyrajzi szám alatti,természetben a 8237 Tihany, Rév utca 7. sz. alatt található 1.0130 m2 alapterületű kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: ingatlanok) és az azokban található, a Tájékoztató 1. sz. mellékletében foglalt ingóságokat (a továbbiakban ingóságok, a továbbiakban ingatlanok és ingóságok együttesen: Bérlemény), abban– a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – szálloda-, apartman- és kikötő-üzemeltetési, -működtetési tevékenység folytatása céljából.

 

Tájékoztató:

 

A Bérleményről bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, a Bérlemény megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A Tájékoztató mellékletét képezi:

  • 1. sz. melléklet: ingólista
  • 2. sz. melléklet: Koncepcióterv minimális tartalma

 

A Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen feltétele. A Tájékoztató bruttó 100.000,- Ft előzetesen, a Kiíró Ügyfélszolgálatán átvehető csekken, vagy a Kiíró 10032000-01457522 számú bankszámlájára átutalással megfizetett összeg ellenében vásárolható meg a Kiíró Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) hétfői napokon 8:30-12:00 óra között, szerdai napokon 13:00-16:30 óra között.

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró a pályázatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerintértékeli:

 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, valamint az azok súlyát meghatározó szorzószámok (súlyszámok):

 

 

RÉSZSZEMPONT

SÚLYSZÁM

1.

Ajánlati ár (havi bérleti díj nettó összege)

– nettó Ft/hónap

50

2.

Beruházásra vonatkozó koncepcióterv szakmai minősége

50

 

Az 1. értékelési részszempont (Ajánlati ár) esetében ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni a Felolvasólapon. Kiíró az nettó ajánlati árat bírálja, mely a havi bérleti díj nettó összegét (nettó … Ft/hónap) tartalmazza a Tájékoztató 5.1. pontjának figyelembe vételével.

A Kiíró által meghatározott minimális havi nettó bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető, az 1.853.500,-+ÁFA, azaz Egymillió-nyolcszázötvenháromezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adó.

 

A 2. értékelési részszempont (Beruházási Koncepcióterv) esetében a Koncepciótervet, annak értéke, megvalósíthatósága, műszaki, pénzügyi megalapozottsága, időbeli ütemezése, és a hosszú távú értéknövekedés szempontjából veszi figyelembe a Tájékoztató 5.1 pontjának figyelembe vételével.

 

Több azonos értékű érvényes ajánlat esetén a Kiíró közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsolással választja ki a nyertes pályázó személyét.

 

Pályázati biztosíték nyújtása:

A Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához köti. A pályázónak pályázati biztosítékként 11.121.000,- Ft-ot, azaz Tizenegymillió-százhuszonegyezer forintot a Tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell megfizetnie.

 

A pályázati biztosítékot az MNV Zrt.-neka Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501542-00000000 számúszámlájára kell átutalni, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján be kell érkeznie. Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőt: "Tihany belterület 1874, 1875 ingatlanok - pályázati biztosíték az MNV Zrt. javára".

 

Az ajánlathoz mellékelni szükségesa pályázati biztosíték összegénekmegfizetéséről szóló igazolást.

 

Kiíró tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket arról, hogy a Tájékoztatóban rögzítettek szerint a nyertes Ajánlattevőt további biztosítéknyújtási kötelezettségek terhelik, így a Bérleti Szerződés megkötésének előfeltételeként további, 317.500.000 Ft, azaz Háromszáztizenhétmillió-ötszázezer forint óvadék nyújtását írja elő a nyertes számára átutalással vagy a Kiíró által előzetesen jóváhagyott szövegezésű bankgarancia nyújtásával, továbbá amennyiben a nyertes Ajánlattevő az Ingatlanokon található felépítményeket részben vagy egészben el kívánja bontani, úgy az elbontásra kerülő rész Tájékoztatóban foglalt, független szakértő által készített értékbecslésben rögzített értékének megfelelő óvadék nyújtására köteles ugyancsak a Bérleti Szerződés megkötésének feltételeként átutalás, vagy a Kiíró által előzetesen jóváhagyott szövegezésű bankgarancia nyújtásával.

Az Óvadékok részletes szabályait a Tájékoztató tartalmazza.

 

Pályázat benyújtása:

 

Az Ajánlattevők kötelesek ajánlataikat cégjelzés/feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, legalább öt (5) példányban - ebből egy (1) példányt

a)  minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással (magánszemélyeknél eredeti aláírással) vagy a meghatalmazott aláírásával, folyamatos arab számos gépelt vagy kézzel írt oldalszámozással (alszámok beszúrása nélkül) ellátva, (üres oldalakat áthúzva) és

b) roncsolás mentesen (állagsérelem nélkül) nem bontható módon, valamint

c) összekötött formában

a Tájékoztatóban megjelölt, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, a megadott helyen, személyesen vagy meghatalmazott útján magyar nyelven benyújtani.

 

A borítékon fel kell tüntetni a címzést, a pályázat tárgyát, valamint a kötelezően feltüntetendő szöveget az alábbiak szerint:

 

Címzés:                  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodás Igazgatóság

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

 

Pályázat tárgya:     „PÁLYÁZAT Tihany belterület 1874 és 1875 helyrajzi számú, természetben 8237 Tihany, Rév u. 7. szám alatti ingatlanok nyilvános pályázat keretében, bérleti szerződés útján történő hasznosítására”

 

Kötelező szöveg:   „Ajánlat”

"A bontás meghatározott időpontjáig nem nyitható fel!"

 

Külföldi pályázó magyar nyelvű példány mellett angol nyelven is benyújthatja ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példány az irányadó. Az ajánlat részét képező, eredetileg nem magyar nyelven készült iratokról az Ajánlattevő hiteles (OFFI által készített vagy hitelesített) magyar nyelvű fordítást köteles csatolni.

 

Az ajánlatokat a benyújtásra megjelölt címre a benyújtására nyitva álló határidőn belül, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát. A meghatalmazás meglétét az ajánlatot átvevő személy ellenőrzi.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. október 19. 17:00 óra

 

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Érkeztető és Postázó

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

 

Az Ajánlattevő köteles a benyújtott példányok közül az eredeti vagy egy eredeti példányt megjelölni "EREDETI" felírással. Ha a pályázó ezt elmulasztja, Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az "EREDETI"-ként megjelölt, illetve kiválasztott ajánlatban foglaltak az irányadóak.

 

Az ajánlatok beérkezését az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

 

Ajánlati kötöttség:

 

A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy az Ajánlattevő az ajánlat benyújtásának határidejétől (2017. október 19.) számított 60 (hatvan) napi időtartamra ajánlati kötöttséget vállaljon. A Kiíró fenntartja továbbá magának azt a jogot, hogy a pályázót a pályázati eljárás során legfeljebb egy alkalommal az ajánlati kötöttségének legfeljebb 30 (harminc) nappal történő meghosszabbítására hívja fel.

 

Az Ajánlattevőnek (konzorcium esetén valamennyi tagnak) a Vhr. 36. §-ának (4) bekezdés a) és b) pontja alapján a Tájékoztató 5. számú mintanyilatkozatábankell a Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról, az ajánlati kötöttség vállalásáról, a Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról és az általa vállalt szolgáltatásokról és kötelezettségekről nyilatkozatot tennie.

 

Az ajánlatok felbontása:

 

Az ajánlatok bontására az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor. Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására 2017. október 20. napján 10:00 órakor kerül sor, a Kiíró Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).

 

Kiíró a pályázati ajánlatok bontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A bontáson kizárólag a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Az ajánlatok bontását követően a Kiíró, illetve a Kiíró által kijelölt Értékelő Bizottság megvizsgálja és értékeli az ajánlatokat, beleértve azok érvényességét és az értékelési szempont szerinti minősítését.

 

A Kiíró, illetve az Értékelő Bizottság jogosult megvizsgálni az Ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, ennek során ellenőrizheti a csatolt dokumentumok eredetiségét.

 

Az ajánlatok elbírálására 2017. november 17. napjáig kerül sor. Az elbírálási határidőt a Kiíró egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelenségének feltételei nem állnak fenn, a Kiíró a pályázatot eredményesnek minősíti és dönt annak eredményéről.

 

A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban közli valamennyi Ajánlattevővel. A pályázat eredményének közlése nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget, a szerződéskötésről a Kiíró külön döntést hoz. A Kiíró a pályázat eredményét a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Amennyiben a Kiíró mégsem köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel, részére a pályázati biztosíték kamat nélkül visszajár és a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés elmaradására hivatkozással semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt Kiíróval szemben.

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

- a pályázatot a 41. § (6) bekezdésében megjelölt okból eredménytelennek nyilvánítsa,

- a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a 41. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön,

- a Vhr. 34. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja

- kivételesen, indokolt esetben - a pályázat beadási határidejét megelőző 10. napig módosítsa, illetve kiegészítse, módosítsa a pályázati felhívást, illetve a Tájékoztatót is azzal, hogy a módosítását ugyanolyan módon hozza az érintett, ajánlattételre felhívottak tudomására, mint az eredeti dokumentumot. A Tájékoztató módosítása esetén az Ajánlattevőket a Kiíró közvetlenül értesíti.

- a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt – a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken és módon megjelentetett hirdetménnyel – visszavonja.

- a bérleti szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem élhet.

 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt a pályázó kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

 

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:

  • azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, és
  • a pályázó a pályázati biztosítékot az előírásoknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, és
  • a Tájékoztatót megvásárolta, és
  • a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a Kiíró által a Tájékoztató pályázati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejűleg, további feltételek támasztása nélkül, kitöltve, elfogadólag, aláírva, a meghatározott mellékletekkel együtt benyújtja, (A formanyomtatványokban megfogalmazott szövegre vonatkozó kézírással vagy más módon tett kiegészítés esetén a formanyomtatvány nyilatkozat egésze érvénytelen.) és
  • ajánlatát folyamatos sorszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, valamennyi oldalát - közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal - igazolt képviselője aláírásával ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon, összefűzve nyújtja be, és
  • ha az ajánlat megfelelt a Pályázati Felhívásban és a Tájékoztatóban, illetve a jogszabályban foglaltaknak.

 

Amennyiben a jelen Pályázati Felhívás és a Tájékoztató eltérést tartalmaz, úgy a Tájékoztató az irányadó.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

 

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve, ha az Ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnv.hu honlapon olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető MNV Zrt. Észak-Dunántúli Regionális Területi Iroda, Veszprémi Iroda, telefon: 06-40-565-141.

 

 

Feltöltés ideje: 2017. szeptember  19.
Archívumba került: 2018. január 15.