I. Az állami tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok törvényi keretei, tulajdonosi, alapítói jogosítványai

Az MNV Zrt. állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatainak törvényi kereteit alapvetően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban Vtv.) és végrehajtási rendelete, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg, melyek mellett háttérjogszabályként alkalmazandó különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a mindenkori költségvetési törvény.

A Vtv. 3. § (1) bekezdése alapján a rábízott állami vagyon – köztük az állami tulajdonú társasági részesedések – felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, az MNV Zrt. gyakorolja.

 

II. Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó társasági portfólió irányításával, vagyonkezelésével kapcsolatos döntési szintek

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó társasági részesedések kezelése során az egyes döntési szintek meghatározása részben a Vtv.-ben, részben pedig az MNV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az MNV Zrt. szervezeti egységeinek feladatköreiről, a hatáskörök átruházásáról, valamint az aláírási jog gyakorlásáról szóló vezérigazgatói utasításban történik.

 

III. A társasági portfólió vagyonkezelési folyamata, a portfólió MNV Zrt. általi közvetlen, illetve szerződés alapján, megbízott útján történő kezelése

Az MNV Zrt. a rábízott vagyonába tartozó, gazdasági társaságokban fennálló állami tulajdonú társasági részesedéseket közvetlenül maga kezeli, vagy az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását, törvényben meghatározott feltételekkel, szerződéssel más szervezet részére is átengedheti.

Az Nvt. 8. § (7) bekezdése értelmében gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során.

Meghatalmazás kizárólag az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható.

Az MNV Zrt. a megbízási szerződés alapján a Megbízottak részére átengedett állami tulajdonú társaságok működését is nyomon követi, azoktól negyedéves gyakorisággal kontrolling adatszolgáltatást kér, továbbá a megbízási szerződésben rögzít olyan kiemelt tulajdonosi döntést igénylő témákat, amelyekben a Megbízottak csak az MNV Zrt. előzetes hozzájárulásával hozhatnak döntést (pl. társaság megszüntetése, tőkeemelés, tőkeleszállítás stb.), továbbá jellemzően egy tagot delegál a társaság felügyelő bizottságába, igazgatóságába. A Megbízottak az állami társasági részesedéseket nem értékesíthetik, nem terhelhetik meg, azokra harmadik személy részére semmilyen jogot nem alapíthatnak.

 

A társasági portfólióért felelős szakterület fő feladata az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó társasági részesedések hasznosításával, értékesítésével, kezelésével kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok ellátása, kiemelten a stratégiai tervek előkészítése, megvalósítása és nyomon követése, a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok ellátása és a társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérése.

 

 

 

 

Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társasági részesedések összetételének összesített adatai (2021.10.12-i állapot)

 

 

A társasági részesedések aktuális, részletes listája itt található.

Feltöltés ideje: 2013. szeptember  24.
Utoljára módosítva: 2021. október 13.